Manažment regionálneho cestovného ruchu (6324M00)

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:4 roky
Pre školský rok:2018-2019
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  • Písomná skúška
Počet prijímaných žiakov:15
Voľných miest:15
Školné:
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie o maturitnej skúške
Bližšie informácie:Absolvent nájde uplatnenie v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách poskytujúcich osobné, prevádzkové služby, v obchode, cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii a ako výkonný pracovník, manažér strednej úrovne (sprievodca účastníkov cestovného ruchu, podnikateľ vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike, pracovník v cestovných kanceláriách, informačných centrách, informátor v múzeách, organizátor kongresov, veľtrhov a výstav, organizátor cestovného ruchu v regióne či v obci, marketingový pracovník v samospráve mesta alebo obce, pracovník ubytovacích a stravovacích zariadení).

Ďalšie informácie

© 2007–2018, Stredneskoly.sk.