Právo a podnikanie (6857M00)

Súkromná stredná odborná škola
29. augusta 4812, Poprad

Typ odboru:Študijný odbor
Dochádzka:Denné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Dĺžka štúdia:4 roky
Pre školský rok:2018-2019
Pre:Dievčatá i chlapcov
Prijímacie skúšky:
  Počet prijímaných žiakov:52
  Voľných miest:52
  Školné:od 138 do 690,- EUR
  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Maturitné vysvedčenie, certifikát cambridge
  Bližšie informácie:ŠkVP : Právo, ekonomika a podnikanie
  Jedinečnosť študijného odboru : Spojením predností gymnázií, obchodných akadémií a doplnením potrebných odborných predmetov absolventi sú špecificky pripravený na ďalšie štúdium na fakultách právnických, ekonomických, medzinárodných vzťahov, manažmentu, marketingu ...Ako jediný študijný odbor v SR ponúka možnosť spojeného štúdia ekonomických a právnických predmetov už na strednej škole. Neexistuje právnik, ktorý by nemal mať znalosti aj z ekonomiky. Neexistuje ekonóm, ktorý by nemal mať znalosti aj z legislatívy. Spojením štúdia týchto dvoch zameraní do jedného študijného odboru je zaručená väčšia úspešnosť absolventa v praxi, resp. na vysokej škole. Veľký dôraz je kladený na štúdium cudzích jazykov a preto dopoludnia v predmete AJ je implementované Cambridge štúdium s možnosťou získania medzinárodných Cambridge certifikátov priamo u nás na škole.

  Ďalšie informácie

  © 2007–2018, Stredneskoly.sk.