Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

Cintorínska 4, Nitra
Okres Nitra, Nitriansky kraj

Hodnotenie prezentácie: 92,40% (Čo je to?)

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Cintorínska 4, Nitra, 95050
Telefónne číslo (1):037/6528379
Emailová adresa:ekon.zssnr@mail.t-com.sk
Internetová adresa:http://zssnr.edupage.org
Kontaktné osoby: Mgr. Oľga Pechová (zástupkyňa riaditeľa), 0908143266
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Dana Kročková, PhD.
Zriaďovateľ:VUC Nitra
Typ školy:Štátna škola
IČO:00596868
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvenie
 • Lyžiarske kurzy
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 56,3% (355), chlapcov 43,7% (275)
Sme aj na facebooku :-):Https://www.facebook.com/soscintorinska4
PONUKA šk. r. 2014/2015:Naša škola je zameraná na obchod, dopravu a služby. Tento rok ponúkame opäť 4 ročné študijné odbory s maturitou:
Kozmetička a vizážistka – odbor pre chlapcov a dievčatá
Teoretické vyučovanie a odborná prax v daných odboroch prebieha v našich priestoroch. Na Odlúčenom pracovisku na Durčanského ul. máme vybavené kozmetické salóny. Študenti tohto odboru majú možnosť získať počas štúdia certifikáty: nechtový dizajn, pedikúra, vizáž a iné.
Obchod a podnikanie - pre chlapcov a dievčatá
- žiaci sa môžu rozhodnúť pre blok Podnikanie v obchode a Podnikanie v cestovnom ruchu. Odbor je vhodný pre študentov, ktorí chcú rozumieť ekonomike, účtovníctvu, podnikaniu a chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Počas štúdia môžu získať: certifikát firmy Kros –ekonomické programy, štátnu skúšku so strojopisu atď.,
Prevádzka a ekonomika dopravy –odbor pre chlapcov a dievčatá, ktorí chcú podnikať v doprave.
Zručných chlapcov a dievčatá čakáme do učebných odborov: kaderník – 3. ročný ukončený záverečnou skúškou, autoopravár , fotograf a predavač.
Odborný výcvik odboru kaderník prebieha na dvoch odlúčených pracoviskách
- Ďurčanského (chrenová), - Baničová(Klokočina). Vychovávame šikovných kaderníkov, o čom svedčí množstvo súťaží slovenských i medzinárodných.
Autoopravár – učebný odbor pre dievčatá a chlapcov......zameranie: mechanik, elektrikár a karosár.
Odborný výcvik študenti majú v našom odlúčenom pracovisku na Cabajskej ul. len prvý ročník. Ostatné ročníky vykonajú odborný výcvik v zmluvných pracoviskách. Máme svoj servis, dielne, odborné učebne. Teoretické vyučovanie a odborná prax prebieha na odlúčenom pracovisku na Klokočine, kde máme vybudovaný fotoateliér a odborné učebne.
Všetky učebné odbory môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.
BILANCUJEME :-):Skončil sa školský rok 2013/2014 a to je čas na krátku rekapituláciu toho, čo sa nám v uplynulom školskom roku podarilo dosiahnuť, toho, čo sme spolu stihli....
Máloktorá stredná škola sa môže pýšiť svojou dlhoročnou tradíciou. Od vzniku prvej Učňovskej kupeckej školy už ubehlo úctivých 131 rokov. Škola vychovala tisíce absolventov, ktorí sa uplatnili v mnohých odvetviach hospodárstva. Dlhé roky rozkvitala pod vedením p. riaditeľa PaedDr. Jána Košovana, ktorý si práve v tomto roku prevzal z rúk ministra školstva poďakovanie v podobe medaily sv. Gorazda a ďakovného listu. Ale všetky ďalej spomínané úspechy či premena školy na modernú sa zrealizovali vďaka našej p. riaditeľke Ing. Dane Kročkovej, zásluhu na tom majú aj zanietení pedagógovia a zruční študenti. Stredná odborná škola na Cintorínskej ulici v Nitre, zameraná na dopravu, obchod a služby, vzdelávala v tomto školskom roku 569 žiakov v študijných a učebných odboroch. Našim krédom vždy bola pracovitosť, férovosť a jasná vízia - vzdelávanie žiakov progresívnymi metódami, kvalitná profesijná príprava a uplatnenie absolventov v praxi.

Čo pekné nám priniesol školský rok 2013/2014?
O vysokej kvalite vzdelávania a odbornej prípravy svedčia naše úspechy a ocenenia nielen na celoslovenskej, ale predovšetkým na medzinárodnej úrovni. K najhodnotnejším patrí 1.miesto/M. Szilágyi/ a 3. miesto /B. Jalkóczyová / na medzinárodnej súťaži v tvorbe účesov HAIRDRESSER OPEN v Maďarsku, kde sa stretli študenti z Rakúska, Maďarska, Čiech, Nemecka, Rumunska a Slovenska, ďalej dve 1. miesta /M. Szilágyi , B.Hromadová/ na MLADOM MÓDNOM TVORCOVI 2013 v Čechách, strieborná medaila v medzinárodnej fotografickej súťaži ,, 35th FIAP YOUTH DIGITAL BIENNIAL“ v Rakúsku, a Cena Ekonomickej univerzity na MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM V BRATISLAVE.

K významným celoslovenským úspechom patrí 1. miesto /M. Szilágyi/ a 2.miesto /V.Magdinová/ na Majstrovstvách SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe v Nových Zámkoch, 1.miesto //V.Magdinová, B. Jalkóczyová / v súťaži BODY PAINTING 2014 v Bratislave, 3. miesto /B. Jalkóczyová/ /v celoslovenskej výtvarnej súťaži Klasici v komikse, 1.miesto /D.Kovácsová/ v prednese poézii a próze v nemeckom jazyku JAZYKOVÝ KVET 2014, 1. miesto /D.Bulko/ vo fotografickej súťaži AMFO 2013, 3.miesto /V.Szalaiová/ vo výtvarnej súťaži Prečo som na svete rád/rada 2014. Dobré meno si škola buduje vďaka mnohým oceneniam a úspechom aj v športových súťažiach, napríklad sme získali 3.miesto na majstrovstvách SR vo FUTSALE, 2.miesto vo FLORBALE TEEN CUP 2013, 1.miesto /L.Privalinec/ v Behu večernou Nitrou a mnohé ďalšie.
Žiaci zdokonaľujú svoje podnikateľské schopnosti v študentských spoločnostiach, vynikajúce výsledky dosahujú nielen v odborných, ale aj výtvarných, recitačných alebo literárnych súťažiach.
V projektoch je sila a ich výsledkom je zmena. Táto vízia nás v súčasnosti tlačí do realizácie dlhodobých projektov.
Ešte v školskom roku 2011/2012 sme získali grant z prostriedkov Európskeho spoločenstva na realizáciu dvojročného projektu Comenius - Školské partnerstvá. Projekt s názvom „GREEN BUSINESS“ .Partnermi slovenskej školy sa stali stredné odborné školy z Portugalska, Francúzska, Nórska a Lotyšska. Slovenskí študenti pracovali v medzinárodných tímoch; spolu so svojimi rovesníkmi z európskych škôl riešili úlohy v piatich projektoch: Zelený časopis, Mestská hromadná doprava, Eko potraviny, Záhrada, Recyklácia. Počas dvoch rokov trvania projektu a spoločnej práce nadviazali študenti nové priateľstvá, zoznámili sa s cudzími kultúrami, naučili sa ich lepšie vnímať, akceptovať, rešpektovať a porozumieť im, spoznali a mali možnosť porovnať školské systémy i životnú úroveň v partnerských krajinách. Z produktov, ktoré vytvorili, možno spomenúť napr. spoločné logo projektu, web konferenciu, letáky a plagáty s tematikou zeleného podnikania, on-line dotazníky, scrapbooky, multijazyčný „Záchranný balíček“ v papierovej i zvukovej podobe, skomponovanie i naspievanie multijazyčnej hymny projektu, prípravu modelov a realizáciu módnej prehliadky z recyklovaných materiálov, vydávanie „zeleného“ časopisu... Založená web stránka a blog projektu pravidelne informujú o aktivitách vo všetkých partnerských školách. V súčasnosti prebiehajú posledné práce na finálnych produktoch – DVD „Green Business“ a do tlače sa pripravuje posledné číslo časopisu.
Prvé projektové stretnutie sa konalo v hlavnom meste Lotyšska v Rige (november 2012), nasledovalo Nórsko (Mo i Rana, apríl 2013), Francúzsko (Belfort, november 2013), Slovensko (Nitra, február 2014) a záverečné stretnutie sa konalo na pôde portugalskej školy v Caldas das Tajpas (máj 2014).
Na aktuálnu situáciu na trhu práce reagujeme pomocou projektu EDUAUTOCENTRUM, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Študenti učebného odboru autoopravár a študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy majú možnosť získať nové informácie o novinkách a špičkových zariadeniach v automobilovom priemysle. Projekt CVIČNÁ FIRMA PRAKTIKUM – Záhradníctvo ARWEN podporuje rozvoj podnikateľských schopností a zručností vo využívaní IKT, ale predovšetkým prechod absolventov stredných škôl do reálneho firemného, podnikateľského a samo zamestnávateľského prostredia. UČME SA KRÁSE je názov ďalšieho projektu, ktorý sme rozbehli pre odbory služieb – kaderník, kozmetička a vizážistka. Jeho cieľom je inovovať učebné materiály tak, aby spĺňali požiadavky na moderné vyučovanie a zároveň odrážali súčasné požiadavky pracovného trhu. Strategickým cieľom národného projektu ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVA, do ktorého sme tiež zapojení, je zvýšenie kvality odborného vzdelávania, rozvoj duálneho vzdelávania v učebných odboroch či rozvoj kariérneho poradenstva na škole. V rámci projektu ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA bude na našej škole zriadená digitálna učebňa s technickým vybavením – interaktívna tabuľa s notebookom a 20 tabletov, ktoré plánujeme využiť na zlepšenie čitateľskej gramotnosti našich študentov nielen vo všeobecnovzdelávacích, ale hlavne v odborných predmetoch.
Eduautocentrum:Študenti učebného odboru autoopravár a študijného PED dostávajú nové informácie o novinkách, špičkových zariadeniach v automobilovom priemysle v autoservise Centrum kolies v Nitre, vybavenom najnovšími zariadeniami Hunter ( pneuservis a geometria ) a Bosch ( diagnostika a klimatizácia ). 
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO
Organizácia – sprostredkovateľský orgán:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
PROJEKT pre služby: Učme sa kráse:Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Organizácia – sprostredkovateľský orgán:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
ASFEU poskytuje spolufinancuje náklady na projekt do maximálnej výšky 323.761,87 Eur
Obdobie realizácie projektu: od 1.marca 2014 do 31.augusta 2015 vrátane.
Hlavné aktivity :
1.1 Inovácia obsahu vzdelávania 03/2014 08/2015
2.1 Inovácia stredísk odbornej praxe 03/2014 08/2015
3.1 Zabezpečenie školení
pedagógov 03/2014 08/2015
Podporné aktivity
Riadenie projektu 03/2014 08/2015
Publicita a informovanosť 03/2014 08/2015
Stravovanie žiakov:Stravovanie prebieha v školskej jedálni v budove ZŠ na ulici Janka Kráľa (Tulipánová) vzdialenej cca 10 minút od hlavnej budovy SOŠ
Pre žiakov, ktorých vyučovanie prebieha na odlúčených pracoviskách:
- Ďurčanského č. 2 - prebieha stravovanie v školskej jedálni v budove SOŠ na ulici Levická č.40;
- Baničová č. 14 – prebieha stravovanie v budove ZŠ Škultétyho č. 1.
Vybavenie školy:Teoretické vyučovanie prebieha na

Cintorínska 4
950 50 Nitra
a
Baničova 5
949 01 Nitra - Klokočina


Prax študijného odboru : 63- 62- 6 kozmetička a vizážistka
prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania
Ďurčanského 2
Nitra - Chrenová

Odborný výcvik učebného odboru : 6456 2 kaderník,
2. - 3. ročník prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania
Ďurčanského 2
Nitra - Chrenová

pre 1. ročník prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania
Baničova 5
Nitra - Klokočina


Odborný výcvik učebného odboru : 64-52-2 fotograf prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania
Baničova 5
Nitra - Klokočina
Odborný výcvik učebného odboru : 2487 H autoopravár prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania - autoservis
Cabajská 30
Nitra
Ďalšie informácie:V školskom roku 2015/2016 otvárame nový 3 ročný učebný odbor:
6424 H manikér - pedikér, pre chlapcov a dievčatá
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
6352M00
Obchod a podnikanie
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá31 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá8 /
6362M00
Kozmetička a vizážistka
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá23 /
2487H01
Autoopravár - mechanik
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá23 /
2487H02
Autoopravár - elektrikár
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
2487H03
Autoopravár - karosár
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
6452H00
Fotograf
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá12 /
6456H00
Kaderník
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá38 /
6424H00
Manikér - pedikér
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá15 /
6460H00
Predavač
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
6426K00
Vlasová kozmetika
2014-20152 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
3757K01
Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
2014-20152 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /

Fotogaléria

Hlavná budova školyHAIRDRESSER OPEN 2014, Nové zámky 1. -2.- 3. miestoHAIRDRESSER OPEN 2014, Nové zámkyZáložka do knihy spája školy - projekt13.4.201413.4.2014Medzinárodná súťaž Mladý tvorcahlavná budova Ihlavná budova IIHlB IIIposilovňaOdlúčené pracovisko Durčanského 2Odlúčené pracovisko: Cabajská Odlúčené pracovisko: BaničováNáš projekt Multimediálna učebňaAutoeducentrum EDUAUTOCENTRUM projektPED - Centrum kolies - eduautocentrumPED - eduautocentrumOaPDeň EU jazykovGreen Bussines16. MVCF BratislavaKaVPROJEKT UČME SA KRÁSE 1.miesto MMT,Jihlava1.miesto, MMT,JihlavaAUTOUčebný odbor:autoopraváreduautocentrum -centrum koliesFOTODarkness to light shape Učebný odbor: fotografKADB.Hromadová KAD1.miesto MMT,JihlavaGratulujeme Marek a BarboraUčebný odbor: kaderníkMS Nové Zámky 1.miesto Studená Simona Body PaitingNAJ NEVESTA - súťaž KaV a KaderníkS.Kováčová
© 2007–2015, Stredneskoly.sk.