Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

Cintorínska 4, Nitra
Okres Nitra, Nitriansky kraj

Hodnotenie prezentácie: 70,10% (Čo je to?)

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Cintorínska 4, Nitra, 95050
Telefónne číslo (1):037/6528379
Emailová adresa:ekon.zssnr@mail.t-com.sk
Internetová adresa:http://zssnr.edupage.org
Kontaktné osoby: Mgr. Oľga Pechová (zástupkyňa riaditeľa), 0908143266
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Dana Kročková, PhD.
Zriaďovateľ:VUC Nitra
Typ školy:Štátna škola
IČO:00596868
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvenie
 • Lyžiarske kurzy
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Nízky počet žiakov v triedach
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 56,3% (355), chlapcov 43,7% (275)
Sme aj na facebooku :-):Https://www.facebook.com/soscintorinska4

II. kolo prijímacieho konania aj u nás: voľné miesta:
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3
6352 M obchod a podnikanie 10
6362 M kozmetičkaa vizážistka 13
2487 H 01 autoopravár - mechanik 9
2487 H 02 autoopravár - elektrikár 11
2487 H 03 autoopravár - karosár 10
6452 H fotograf 6
Vízia školy:Každý školský rok znamená pre nás nové výzvy. Musíme sa odvážne pozerať mnoho rokov dopredu a uvažovať o potrebách spoločnosti a smerovaní moderného vzdelávania. Zlepšiť, zmodernizovať a urobiť školu zaujímavejšou, atraktívnejšou. Moderné vzdelávanie má pripraviť našich žiakov na to, aby sa stali efektívnymi na celý život. V novom školskom roku 2015/2016 sme pripravili pre žiakov študijného odboru kozmetička a vizážistka nové vybavenie kozmetického salóna modernými multifunkčnými prístrojmi, ktoré sú určené napr. na bezihlovú mezoterapiu, tvárovú rádiofrekvenciu, čistenie pokožky ultrazvukovou metódou, či anticelulitídovú masáž celého tela a mnohé ďalšie. Žiaci sa tak naučia používať najmodernejšie prístroje na báze lasera, ultrazvuku a radiofrekvencie.
Pre žiakov v učebnom odbore kaderník sme zrekonštruovali dva kadernícke salóny s moderným vybavením v rámci projektu „Učme sa kráse“, ktorého hlavným cieľom je inovovať nielen priestory, ale aj učebné materiály tak, aby spĺňali požiadavky moderného vyučovania.
Prvý krát v histórii našej školy budú môcť študenti študijných odborov obchod a podnikanie, prevádzka a ekonomika dopravy a kozmetička a vizážistka absolvovať povinnú odbornú prax v zahraničí t. r. v Španielsku, vďaka finančným prostriedkom získaným v rámci projektu ERAZMUS +. Žiakom z učebných odborov autoopravár a fotograf umožňujeme vykonávať odbornú prax priamo v reálnych podmienkach a to v značkových i neznačkových autoservisoch a tiež v prevádzkach určených pre fotografov.
PONUKA šk. r. 2015/2016:Naša škola je zameraná na obchod, dopravu a služby. Tento rok ponúkame opäť 4 ročné študijné odbory s maturitou:
Kozmetička a vizážistka – odbor pre chlapcov a dievčatá
Teoretické vyučovanie a odborná prax v daných odboroch prebieha v našich priestoroch. Na Odlúčenom pracovisku na Durčanského ul. máme vybavené kozmetické salóny. Študenti tohto odboru majú možnosť získať počas štúdia certifikáty: nechtový dizajn, pedikúra, vizáž a iné.
Obchod a podnikanie - pre chlapcov a dievčatá
- žiaci sa môžu rozhodnúť pre blok Podnikanie v obchode a Podnikanie v cestovnom ruchu. Odbor je vhodný pre študentov, ktorí chcú rozumieť ekonomike, účtovníctvu, podnikaniu a chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Počas štúdia môžu získať: certifikát firmy Kros –ekonomické programy, štátnu skúšku so strojopisu atď.,
Prevádzka a ekonomika dopravy –odbor pre chlapcov a dievčatá, ktorí chcú podnikať v doprave.
Zručných chlapcov a dievčatá čakáme do učebných odborov: kaderník – 3. ročný ukončený záverečnou skúškou, autoopravár , fotograf a predavač.
Odborný výcvik odboru kaderník prebieha na dvoch odlúčených pracoviskách
- Ďurčanského (chrenová), - Baničová(Klokočina). Vychovávame šikovných kaderníkov, o čom svedčí množstvo súťaží slovenských i medzinárodných.
Autoopravár – učebný odbor pre dievčatá a chlapcov......zameranie: mechanik, elektrikár a karosár.
Odborný výcvik študenti majú v našom odlúčenom pracovisku na Cabajskej ul. len prvý ročník. Ostatné ročníky vykonajú odborný výcvik v zmluvných pracoviskách. Máme svoj servis, dielne, odborné učebne. Teoretické vyučovanie a odborná prax prebieha na odlúčenom pracovisku na Klokočine, kde máme vybudovaný fotoateliér a odborné učebne.
Všetky učebné odbory môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.
BILANCUJEME :-):Úspech za úspechom....Náš študent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy Marek Gernát na CELOŠTÁTNOM KOLE OLYMPIÁDY V ANGLCKOM JAZYKU , BA získal 2. miesto v kategórii 2C2. MAREK SI SUPER...GRATULUJEME A TEŠÍME SA S TEBOU.
Dagmar Kovácsová z III.B triedy študentka študijného odboru obchod a podnikanie pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Vavrovičovej zvíťazila a získala 1.miesto vo finálovom kole celoslovenskej súťaže "JAZYKOVÝ KVET" v kategórii nemecký jazyk - próza- prevzatá tvorba- bilingválna . Odborná porota kladne ohodnotila vhodnosť výberu súťažného príspevku, jeho interpretáciu a výborný jazykový prejav. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom finále.:)
Cech predajcov a autoservisov ako organizátor súťaže pripravil už v poradí 16.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015“, ktorej hlavným poslaním bola propagácia autoopravárenského remesla a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov. Súťaž sa konala v troch kategóriách, a to autoopravár junior - mechanik a elektrikár, karosár a lakovník. A naši žiaci, budúci karosári, obsadili prvé tri miesta. Gratulujeme Šimonovi Šmitalovi, Marekovi Syselovi a Danielovi Benčovi k postupu do celoslovenského kola.
Organizátori NSK a KOS v Nitre zrealizovali dňa 10.3.2015 v Galérii Mlyny výstavu amatérskej fotografickej tvorby regionálnej postupovej súťaže AMFO 2015. Posudzovaná kolekcia prihlásených fotografických prác zaujala obsahom 363 fotografií aj narastajúcou kvalitou. Z našich žiakov odboru fotograf bolo ocenených 6 fotografií. Natália Ujlacká v kateg. do 21 rokov zaujala farebným štylizovaným portrétom vo vtipnom prepojení ženy a prírody- Matka príroda. Snímky od Natálie Pavlovičovej (kat. do 16 rokov) Kvet z temnoty, Babička Anička prezradili citlivú dušu autorky. Fotografia Kvet z temnoty sa dostala na titulnú stránku časopisu AMFO 2015. Romana Pilná získala čestné uznanie fotografiou Live for Death a cenu poroty Nikoleta Sedláčková fotografiou Pohľad cez... Posledným postupujúcim do celoslovenského kola bol Dominik Bulko s prácou Winter time. Tešíme sa a blahoželáme všetkým postupujúcim do vyššieho kola a prajeme veľa úspechov v reprezentácii Nitrianskeho regiónu.
Dňa 27. 2.2015 sa konalo krajské kolo súťaže „EURÓPA V ŠKOLE“ a boli vyhodnotené písomné práce v materinskom i cudzom jazyku. Náš žiak študijného odboru obchod a podnikanie Lukáš Pechník získal 3.miesto svojou prácou v slovenskom jazyku na špeciálnu tému: 70 rokov mieru v Európe. Už žiadna vojna?
Naši žiaci nám robia obrovskú radosť. Teší nás, že im je veľmi blízke umenie a krása slova a že preukázali aj kvalitu osvojených teoretických a praktických zručností vo svojom odbore. Ešte raz im všetkým blahoželáme.
O vysokej kvalite vzdelávania a odbornej prípravy svedčia naše úspechy a ocenenia nielen na celoslovenskej, ale predovšetkým na medzinárodnej úrovni. K najhodnotnejším patrí 1.miesto/M. Szilágyi/ a 3. miesto /B. Jalkóczyová / na medzinárodnej súťaži v tvorbe účesov HAIRDRESSER OPEN v Maďarsku, kde sa stretli študenti z Rakúska, Maďarska, Čiech, Nemecka, Rumunska a Slovenska, ďalej dve 1. miesta /M. Szilágyi , B.Hromadová/ na MLADOM MÓDNOM TVORCOVI 2013 v Čechách, strieborná medaila v medzinárodnej fotografickej súťaži ,, 35th FIAP YOUTH DIGITAL BIENNIAL“ v Rakúsku, a Cena Ekonomickej univerzity na MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM V BRATISLAVE.

K významným celoslovenským úspechom patrí 1. miesto /M. Szilágyi/ a 2.miesto /V.Magdinová/ na Majstrovstvách SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe v Nových Zámkoch, 1.miesto //V.Magdinová, B. Jalkóczyová / v súťaži BODY PAINTING 2014 v Bratislave, 3. miesto /B. Jalkóczyová/ /v celoslovenskej výtvarnej súťaži Klasici v komikse, 1.miesto /D.Kovácsová/ v prednese poézii a próze v nemeckom jazyku JAZYKOVÝ KVET 2014, 1. miesto /D.Bulko/ vo fotografickej súťaži AMFO 2013, 3.miesto /V.Szalaiová/ vo výtvarnej súťaži Prečo som na svete rád/rada 2014. Dobré meno si škola buduje vďaka mnohým oceneniam a úspechom aj v športových súťažiach, napríklad sme získali 3.miesto na majstrovstvách SR vo FUTSALE, 2.miesto vo FLORBALE TEEN CUP 2013, 1.miesto /L.Privalinec/ v Behu večernou Nitrou a mnohé ďalšie.
Žiaci zdokonaľujú svoje podnikateľské schopnosti v študentských spoločnostiach, vynikajúce výsledky dosahujú nielen v odborných, ale aj výtvarných, recitačných alebo literárnych súťažiach.
V projektoch je sila a ich výsledkom je zmena. Táto vízia nás v súčasnosti tlačí do realizácie dlhodobých projektov.
Ešte v školskom roku 2011/2012 sme získali grant z prostriedkov Na aktuálnu situáciu na trhu práce reagujeme pomocou projektu EDUAUTOCENTRUM, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Študenti učebného odboru autoopravár a študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy majú možnosť získať nové informácie o novinkách a špičkových zariadeniach v automobilovom priemysle. Projekt CVIČNÁ FIRMA PRAKTIKUM – Záhradníctvo ARWEN podporuje rozvoj podnikateľských schopností a zručností vo využívaní IKT, ale predovšetkým prechod absolventov stredných škôl do reálneho firemného, podnikateľského a samo zamestnávateľského prostredia. UČME SA KRÁSE je názov ďalšieho projektu, ktorý sme rozbehli pre odbory služieb – kaderník, kozmetička a vizážistka. Jeho cieľom je inovovať učebné materiály tak, aby spĺňali požiadavky na moderné vyučovanie a zároveň odrážali súčasné požiadavky pracovného trhu. Strategickým cieľom národného projektu ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVA, do ktorého sme tiež zapojení, je zvýšenie kvality odborného vzdelávania, rozvoj duálneho vzdelávania v učebných odboroch či rozvoj kariérneho poradenstva na škole. V rámci projektu ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA bude na našej škole zriadená digitálna učebňa s technickým vybavením – interaktívna tabuľa s notebookom a 20 tabletov, ktoré plánujeme využiť na zlepšenie čitateľskej gramotnosti našich študentov nielen vo všeobecnovzdelávacích, ale hlavne v odborných predmetoch.
Eduautocentrum:Študenti učebného odboru autoopravár a študijného PED dostávajú nové informácie o novinkách, špičkových zariadeniach v automobilovom priemysle v autoservise Centrum kolies v Nitre, vybavenom najnovšími zariadeniami Hunter ( pneuservis a geometria ) a Bosch ( diagnostika a klimatizácia ). 
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO
Organizácia – sprostredkovateľský orgán:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
PROJEKT pre služby: Učme sa kráse:Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Organizácia – sprostredkovateľský orgán:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
ASFEU poskytuje spolufinancuje náklady na projekt do maximálnej výšky 323.761,87 Eur
Obdobie realizácie projektu: od 1.marca 2014 do 31.augusta 2015 vrátane.
Hlavné aktivity :
1.1 Inovácia obsahu vzdelávania 03/2014 08/2015
2.1 Inovácia stredísk odbornej praxe 03/2014 08/2015
3.1 Zabezpečenie školení
pedagógov 03/2014 08/2015
Podporné aktivity
Riadenie projektu 03/2014 08/2015
Publicita a informovanosť 03/2014 08/2015
Nové 2016:Žiaci IV. B študijného odboru obchod a podnikanie prezentovali svoju prácu v cvičnej
firme Beauty Truck s.r.o., na 20. Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom dňa 7. 4. 2016. Súťažili v nasledovných kategóriách: najlepšie logo, najlepší slogan, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia a najlepší stánok a sloganom „Krása leží vo vnútri ...“ si vybojovali 1.miesto.
Piatok /8.4.2016 / sa stal pre maturantku Dagmar Kovácsovú zo študijného odboru obchod a podnikanie výnimočným dňom. Na krajskom kole celoslovenskej postupovej súťaži v cudzích jazykov - JAZYKOVom KVETe sa umiestnila na 1. mieste v prednese prózy v nemeckom jazyku z diela neznámeho autora „Am ende?“. Jej nadanie ju posúva do celoslovenského kola. Gratulujeme.

Od 5.4.2016 do 19.4.2016 zdobia interiér obchodného domu MLYNY v Nitre fotografie našich žiakov učebného odboru fotograf : Sofii Tarinovej a Veroniky Križanovej, ktoré získali čestné uznanie v regionálnom kole AMFO 2016 a Martinovi Lacenovi, Lívii Pernickej, Nikolete Sedláčkovej a Romane, vystavujúcim autorom, pričom všetci postupujú do krajského kola. Do súťaže sa zapojilo 81 autorov so 489 fotografiami v troch vekových kategóriách. Prihlásení autori súťažili vo farebnej, čierno-bielej fotografii i v multimediálnej prezentácii. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: predseda Ivan Meňhart (Z. Moravce), členovia Daniel Brogyányi (Bratislava), Jozef Peniak (Nitra)
rozhodla o oceneniach, odporučila autorov a ich fotografie na regionálnu výstavu
i na postup do krajského kola súťaže.
Dňa 14. 4.2016 sa žiačky III.A :Mária Gyuricová, Alžbeta Eliášová a Dominika Betková zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže " MLADÝ EURÓPAN 2016".
Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva v EÚ. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a pamätihodnostiach EÚ. Cieľom súťaže bolo zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti študentov SŠ v SR o EÚ.V silnej konkurencii 14 súťažiacich stredných škôl /gymnáziá, OA, stredné odborné školy/ sme obsadili veľmi pekné 7.miesto.
BLAHOŽELÁME a ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu školy.
Stravovanie žiakov:Stravovanie prebieha v školskej jedálni v budove ZŠ na ulici Janka Kráľa (Tulipánová) vzdialenej cca 10 minút od hlavnej budovy SOŠ
Pre žiakov, ktorých vyučovanie prebieha na odlúčených pracoviskách:
- Ďurčanského č. 2 - prebieha stravovanie v školskej jedálni v budove SOŠ na ulici Levická č.40;
- Baničová č. 14 – prebieha stravovanie v budove ZŠ Škultétyho č. 1.
Ubytovanie žiakov:http://www.soupcabajskanr.edu.sk/vychova...
Vybavenie školy:Naša škola je zameraná na obchod a služby. Na aktuálnu situáciu na trhu práce reagujeme pomocou projektov ako EDUAUTOCENTRUM, či Učme sa kráse. Sú spolufinancované zo zdrojov EÚ. Študenti odboru autoopravár a prevádzka a ekonomika dopravy získavajú nové informácie o špičkových zariadeniach v automobilovom priemysle, študentky odboru kozmetička a vizážistka majú možnosť pracovať v novom kozmetickom salóne s modernými multifunkčnými prístrojmi, ktoré sú určené napr. na bezihlovú mezoterapiu, tvárovú rádiofrekvenciu, čistenie pokožky ultrazvukovou metódou, či anticelulitídovú masáž celého tela a mnohé ďalšie. Pre žiakov v učebnom odbore kaderník sme zrekonštruovali dva kadernícke salóny . Prvý krát v histórii našej školy budú môcť študenti študijných odborov obchod a podnikanie, prevádzka a ekonomika dopravy a kozmetička a vizážistka absolvovať povinnú odbornú prax v zahraničí t. r. v Španielsku, vďaka finančným prostriedkom získaným v rámci projektu ERAZMUS +.
Ďalšie informácie:Naše služby pre Vás:
OPPV Kaderníctvo - Baničova 14, Ďurčanského 2, Nitra Po-Pi -8.00 - 17.00
OPPV Kozmetika - Ďurčanského 2 , Nitra
OPPV Autoservis - Cabajská 30
OPPV Fotoatelier - Baničova 14, Nitra
Nové priestory, vybavenie, moderné prístroje :-)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
6352M00
Obchod a podnikanie
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá31 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá8 /
6362M00
Kozmetička a vizážistka
2015-20164 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá23 /
2487H01
Autoopravár - mechanik
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá31 /
2487H02
Autoopravár - elektrikár
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá13 /
2487H03
Autoopravár - karosár
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá8 /
6452H00
Fotograf
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
6456H00
Kaderník
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá23 /
6424H00
Manikér - pedikér
2015-20163 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá8 /
6426K00
Vlasová kozmetika
2015-20162 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
3757K01
Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
2015-20162 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /

Fotogaléria

II. kolo PPDEŇ OTVORENÝCH DVERÍHlavná budova školyhlavná budova Ihlavná budova IIHlB IIIposilovňaOdlúčené pracovisko Durčanského 2Odlúčené pracovisko: Cabajská Odlúčené pracovisko: BaničováNáš projekt Multimediálna učebňaEduautocentrum -projektEduautocentrum -projektEDUAUTOCENTRUM projektPED - Centrum kolies - eduautocentrumOaP13.4.2014Deň EU jazykov16. MVCF BratislavaKaVHAIRDRESSER OPEN 2014, Nové zámky 1. -2.- 3. miestoPROJEKT UČME SA KRÁSE 1.miesto MMT,Jihlava1.miesto, MMT,JihlavaAUTOUčebný odbor:autoopraváručebný odbor autoopravárFOTODarkness to light shape KAD1.miesto Múza jari 2015B.Hromadová KAD1.miesto MMT,JihlavaGratulujeme Marek a
© 2007–2016, Stredneskoly.sk.