Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

Cintorínska 4, Nitra
Okres Nitra, Nitriansky kraj

Hodnotenie prezentácie: 92,60% (Čo je to?)

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

QR kód
Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy:Cintorínska 4, Nitra, 95050
Telefónne číslo (1):037/6528379
Emailová adresa:ekon.zssnr@mail.t-com.sk
Internetová adresa:http://zssnr.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:Ing. Dana Kročková
Zriaďovateľ:VUC Nitra
Typ školy:Štátna škola
IČO:00596868
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvenie
 • Lyžiarske kurzy
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 56,3% (355), chlapcov 43,7% (275)
Sme aj na facebooku :-):Https://www.facebook.com/soscintorinska4
PONUKA šk. r. 2014/2015:Naša škola je zameraná na obchod, dopravu a služby. Tento rok ponúkame opäť 4 ročné študijné odbory s maturitou:
kozmetička a vizážistka – odbor pre chlapcov a dievčatá
Teoretické vyučovanie a odborná prax v daných odboroch prebieha v našich priestoroch. Na Odlúčenom pracovisku na Durčanského ul. máme vybavené kozmetické salóny. Študenti tohto odboru majú možnosť získať počas štúdia certifikáty: nechtový dizajn, pedikúra, vizáž a iné.
Obchod a podnikanie - pre chlapcov a dievčatá
- žiaci sa môžu rozhodnúť pre blok Podnikanie v obchode a Podnikanie v cestovnom ruchu. Vďaka projektu Green Bussines boli naši študenti vo Francúzsku i v Nórsku na projektovom stretnutí. Odbor je vhodný pre študentov, ktorí chcú rozumieť ekonomike, účtovníctvu, podnikaniu a chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Počas štúdia môžu získať: certifikát firmy Kros –ekonomické programy, štátnu skúšku so strojopisu atď.,
Prevádzka a ekonomika dopravy –odbor pre chlapcov a dievčatá, ktorí chcú podnikať v doprave.
Zručných chlapcov a dievčatá čakáme do učebných odborov: kaderník – 3. ročný ukončený záverečnou skúškou, autoopravár , fotograf a predavač.
Odborný výcvik odboru kaderník prebieha na dvoch odlúčených pracoviskách
- Ďurčanského (chrenová), - Baničová(Klokočina). Vychovávame šikovných kaderníkov, o čom svedčí množstvo súťaží slovenských i medzinárodných. Máme majsterku Slovenska i majsterku sveta. V tomto roku sme na medzinárodnej súťaži v účesovej tvorbe v Maďarsku získali 1. a 3. miesto v dvoch kategóriách.
Autoopravár – učebný odbor pre dievčatá a chlapcov......zameranie: mechanik, elektrikár a karosár.
Odborný výcvik študenti majú v našom odlúčenom pracovisku na Cabajskej ul. len prvý ročník. Ostatné ročníky vykonajú odborný výcvik v zmluvných pracoviskách. Máme svoj servis, dielne, odborné učebne. Inovovať vzdelávanie v tomto odbore sa nám darí vďaka projektu EDUAUTOCENTRUM .
Fotograf: Teoretické vyučovanie a odborná prax prebieha na odlúčenom pracovisku na Klokočine, kde máme vybudovaný fotoateliér a odborné učebne.
Všetky učebné odbory môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.
16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, BA, 27.11.-28.11.2013:Na MVCF v Bratislave súťažili študenti študijného odboru obchod a podnikanie s firmami: Záhradníctvo Arwen a Finestrino e Clima. Firma Záhradníctvo ARWEN získala Cenu Ekonomickej univerzity. Gratulujeme.
Darí sa nám....:Dve krásne prvé miesta v dvoch kategóriách sme získali na medzinárodnej súťaži Mladý módny tvorca 2013 v Jihlave. Odbor kaderník: účesová tvorba EMO a odbor kozmetička a vizážistka : dekoratívna kozmetika Cesta okolo sveta. 12.12.2013. Odbor fotograf získal v súťaži CESOFOTO JIHLAVA - v medzinárodnej súťaži - na tému: Industriálna fotografia.....4.miesto a vo voľnej tvorbe.. 5. miesto. Na medzinárodnej súťaži v účesovej tvorbe Székesfehérvár Hairdresser OPEN 2013 sme obsadili 1. miesto v kategórii "Ženský účes po 21. storočí" a 3. miesto v kategórii "Klasické drdoly": 21.10.2013
Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.S priateľskou školou SOŠ Veľké Kapušany sme si vzájomne vymenili záložky do knihy, ktoré vlastnoručne vytvorili študenti odborov: kaderník, kozmetička a vizážistka, obchod a podnikanie a fotograf. Urobili sme výstavu a súťaž o najkrajšiu záložku na našej facebookovej stránke: www.facebook.com/soscintorinska4......
V celoslovenskej súťaži AMFO 2013 sme získali 1. miesto v čiernobielej fotografii Závislosť.
Eduautocentrum:Inovácia vo vyučovaní je v podstate reakciou na zmeny. Aj my reagujeme na zmeny pomocou projektu Eduautocentrum. Študenti učebného odboru autoopravár a študijného PED (že neviete, kto to je? No predsa prevádzka a ekonomika dopravy) majú možnosť získať nové informácie o novinkách, špičkových zariadeniach v automobilovom priemysle v autoservise Centrum kolies v Nitre, vybavenom najnovšími zariadeniami Hunter ( pneuservis a geometria ) a Bosch ( diagnostika a klimatizácia ). 
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO
Organizácia – sprostredkovateľský orgán:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
PROJEKT pre služby: Učme sa kráse:Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Organizácia – sprostredkovateľský orgán:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
ASFEU poskytuje spolufinancuje náklady na projekt do maximálnej výšky 323.761,87 Eur
Obdobie realizácie projektu: od 1.marca 2014 do 31.augusta 2015 vrátane.
Hlavné aktivity :
1.1 Inovácia obsahu vzdelávania 03/2014 08/2015
2.1 Inovácia stredísk odbornej praxe 03/2014 08/2015
3.1 Zabezpečenie školení
pedagógov 03/2014 08/2015
Podporné aktivity
Riadenie projektu 03/2014 08/2015
Publicita a informovanosť 03/2014 08/2015
Stravovanie žiakov:Stravovanie prebieha v školskej jedálni v budove ZŠ na ulici Janka Kráľa (Tulipánová) vzdialenej cca 10 minút od hlavnej budovy SOŠ
Pre žiakov, ktorých vyučovanie prebieha na odlúčených pracoviskách:
- Ďurčanského č. 2 - prebieha stravovanie v školskej jedálni v budove SOŠ na ulici Levická č.40;
- Baničová č. 14 – prebieha stravovanie v budove ZŠ Škultétyho č. 1.
Vybavenie školy:Teoretické vyučovanie prebieha na

Cintorínska 4
950 50 Nitra
a
Baničova 5
949 01 Nitra - Klokočina


Prax študijného odboru : 63- 62- 6 kozmetička a vizážistka
prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania
Ďurčanského 2
Nitra - Chrenová

Odborný výcvik učebného odboru : 6456 2 kaderník,
2. - 3. ročník prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania
Ďurčanského 2
Nitra - Chrenová

pre 1. ročník prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania
Baničova 5
Nitra - Klokočina


Odborný výcvik učebného odboru : 64-52-2 fotograf prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania
Baničova 5
Nitra - Klokočina
Odborný výcvik učebného odboru : 2487 H autoopravár prebieha na
Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania - autoservis
Cabajská 30
Nitra
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rokDĺžka štúdiaPrijímacie skúškyForma štúdiaUrčené prePočet prijímaných žiakov / voľných miest
6352M00
Obchod a podnikanie
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá20 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá10 /
6362M00
Kozmetička a vizážistka
2014-20154 rokyPísomná skúškaDennéChlapcov, dievčatá30 /
2487H01
Autoopravár - mechanik
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
2487H02
Autoopravár - elektrikár
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
2487H03
Autoopravár - karosár
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
6452H00
Fotograf
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá12 /
6456H00
Kaderník
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá38 /
6460H00
Predavač
2014-20153 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá10 /
6426K00
Vlasová kozmetika
2014-20152 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /
3757K01
Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
2014-20152 rokyNieDennéChlapcov, dievčatá30 /

Fotogaléria

Hlavná budova školy13.4.201413.4.2014Medzinárodná súťaž Mladý tvorcahlavná budova Ihlavná budova IIHlB IIIposilovňaOdlúčené pracovisko Durčanského 2Odlúčené pracovisko: Cabajská Odlúčené pracovisko: BaničováNáš projekt Multimediálna učebňaAutoeducentrum 2013PED - Centrum kolies - eduautocentrumPED - eduautocentrumOaPDeň EU jazykovGreen BussinesBelford,FR16. MVCF BratislavaKaV1.miesto MMT,Jihlava1.miesto, MMT,JihlavaMMT JihlavaAUTOUčebný odbor:autoopraváreduautocentrum -centrum koliesFOTOnaše práce:Darkness to light shape Učebný odbor: fotografKAD1.miesto MMT,JihlavaK.VolšíkováB.Hromadová KAD1.miesto MMT,Jihlava1.miesto M.SzilágyiGratulujeme Marek a BarboraMS Miláno, MS Nové Zámky 1. miesto Simona Urbanová Učebný odbor: kaderníkMS Nové Zámky 1.miesto Studená Simona Body PaitingNAJ NEVESTA - súťaž KaV a KaderníkS.Kováčová
© 2007–2014, Stredneskoly.sk.