Košický kraj

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta

Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Stredná odborná škola – Szakközépiskola

Spojená škola s org.zložkami Stredná odborná škola -Szakközépiskola a OBCHODNÁ AKADÉMIA – Kereskedelmi akadémia

Stredná odborná škola Pribeník – Sakközépiskola Perbenyik

Gymnázium-Gimnázium Kráľovský Chlmec

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Gymnázium – Komenského 32, Trebišov

Stredná odborná škola ekonomická – Spišská Nová Ves

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka – Spišská Nová Ves

Stredná priemyselná škola – Spišská Nová Ves

Stredná odborná škola drevárska – Spišská Nová Ves

Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Gymnázium Javorová 16 – Spišská Nová Ves

Technická akadémia Spišská Nová ves

Hotelová akadémia Spišská Nová Ves

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Sobrance

Gymnázium Sobrance

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola – Rožňava

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Rožňava

Obchodná Akadémia Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Rožňavská Baňa 211, Rožňava

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, org. zložka Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a org. zložka Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná

Stredná odborná škola – Mierová 727, Strážske, 07222

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda – Tehliarska 2, Michalovce

Stredná odborná škola technická – Partizánska 1, Michalovce, 07192

Súkromná stredná priemyselná škola odevná – Komenského 1, Michalovce, 07101

Súkromná hotelová akadémia – Dufincova

Obchodná akadémia Kapušianska 2, Michalovce

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany

Gymnázium Zoltána Fábryho 1 079 01 Veľké Kapušany

Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

Gymnázium Pavla Horova Michalovce

Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Michalovce

Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským

Gymnázium Štefana Moysesa – Školská 13, Moldava nad Bodvou

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Súkromné osemročné gymnázium – Galaktická 9, Košice-Nad jazerom

Súkromné gymnázium – Dneperská 1, Košice-Nad jazerom

Súkromná stredná odborná škola – Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom

Súkromné športové gymnázium – Užhorodská 39, Košice-Juh

Súkromná stredná odborná škola PAMIKO

Gymnázium – Alejová 1, Košice

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku – Košice, Kukučínova 23

Gymnázium – Opatovská cesta 7, Košice

Stredná odborná škola veterinárna – Nám.mladých poľnoho. 2, Košice IV

Stredná odborná škola automobilová – Moldavská cesta 2, Košice IV

Stredná odborná škola technická – Kukučínova 23, Košice

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Stredná odborná škola – Ostrovského 1, Košice

Stredná odborná škola – Ostrovského 1, Košice

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium – Požiarnická 1, Košice

Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice

Stredná zdravotnícka škola – Kukučínova 40, Košice

Obchodná akadémia – Polárna 1, Košice

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia – Košice

Katolícka stredná pedagogická škola svätého Cyrila a Metoda

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Konzervatórium Jozefa Adamoviča

Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice

Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice

Súkromná Škola HUMAN (osemročné gymnázium)

Spojená škola sv. Košických mučeníkov s org.zložkami GYMNÁZIUM sv. Košických mučeníkov a ZŠ s MŠ sv.Košických mučeníkov

Gymnázium Trebišovská 12

Súkromná stredná umelecká škola filmová

Stredná odborná škola Košice Šaca

Športové gymnázium – Košice

Súkromné bilingválne gymnázium Katkin park

Konzervatórium, Timonova 2, Košice-Staré Mesto

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského – Košice

Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií – Košice

Stredná odborná škola železničná – Košice

Súkromné konzervatórium – Košice-Staré Mesto

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Košice

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Šrobárka – Gymnázium

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Gymnázium M. R. Štefánika – Košice

Stredná priemyselná škola (SPŠ), Komenského 2, Košice

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Košice

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Gymnázium Park mládeže 5, Košice

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice

Stredná odborná škola Jána Bocatia

Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium

Stredná odborná škola – Gelnica

Gymnázium Gelnica