Nitriansky kraj

Súkromné gymnázium Zlaté Moravce

Obchodná akadémia Zlaté Moravce

Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce

Stredná odborná škola polytechnická Zlaté Moravce

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zlaté Moravce

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Súkromná stredná odborná škola Topoľčany

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

Súkromné gymnázium Topoľčany

Gymnázium Topoľčany

Stredná zdravotnícka škola sv. Vinceta de Paul

Stredná odborná škola potravinárska Topoľčany

Obchodná akadémia Topoľčany

Stredná odborná škola drevárska Topoľčany

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša Topoľčany

Stredná odborná škola techniky a služieb

Spojená škola s o.z.: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia a Stredná odborná škola

Spojená škola s o.z.: Stredná odborná škola

Spojená škola s o.z.: Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Šaľa

Gymnázium Juraja Fándlyho

Stredná odborná škola – Szakközépiskola

Stredná odborná škola Šurany

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Spojená škola s o.z.:Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia

Gymnázium Štúrovo

Obchodná akadémia Šurany

Gymnázium Šurany

Gymnázium Nové Zámky

Stredná odborná škola technická Šurany

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo

SOŠ Dvory nad Žitavou

Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola

SŠ – SPŠE S. A. Jedlika – Nové Zámky, Komárňanská

SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky

Stredná odborná škola dopravy a služieb

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo

Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s org. zložkami: Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi Magánakadémia, Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakkozépiskola

Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Hotelová akadémia, Stredná športová škola, Gymnázium

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského

Súkromné konzervatórium

Stredná odborná škola polytechnická

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Gymnázium Vráble

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická

Stredná zdravotnícka škola Nitra

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola potravinárska Nitra

Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre

Stredná odborná škola veterinárna Nitra

Hotelová akadémia Nitra

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho 1, Nitra

Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM s o.z.: Cirkevné gymnázium F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium

Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyuč. jaz. maď. – Czeglédi Péter Református Gimnázium

Gymnázium Želiezovce

Stredná odborná škola technicky a služieb

Gymnázium Jána Amosa Komenského s vyučovacím jazykom maďarským – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce – Zselíz

Súkromné gymnázium T. Smaragd, SNP č. 26, Levice

Gymnázium Šahy

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul o.z. Gymnázium sv. Vincenta de Paul

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Stredná priemyselná škola Levice

Obchodná akadémia Levice

Gymnázium Andreja Vrábla

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB, UL. SV. MICHALA 36, LEVICE

Stredná odborná škola techniky a služieb

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika

SOŠ Pedagogická Levice

Stredná odborná škola, Kalná nad Hronom

Stredná odborná škola technická

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

SOŠ Kravany nad Dunajom

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno

Stredná priemyselná škola stavebná-Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Gymnázium Hansa Selyeho Selye János Gimnázium

Stredná odborná škola obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola

Stredná odborná škola techniky a mechanizácie-Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola

Stredná priemyselná škola-Ipari Szakközépiskola, Komárno

Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyuč. jaz. maďarským -Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázi