Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

Sídlo školy: Cintorínska 4, Nitra, 95050
Telefónne číslo (1): 037/6528379
Emailová adresa: soscintorinska4nr@gmail.com
Internetová adresa: http://sosnr.edupage.org
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: VUC Nitra
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00596868

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvenie
 • Lyžiarske kurzy
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Nízky počet žiakov v triedach
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 64,6% (320), chlapcov 35,4% (175)
PONUKA šk. r. 2017/2018: Naša škola je zameraná na obchod, dopravu a služby. Tento rok ponúkame opäť 4 ročné študijné odbory s maturitou:
Prevádzka a ekonomika dopravy –odbor pre chlapcov a dievčatá, ktorí chcú podnikať v doprave – odbor pre tých, ktorí chcú rozumieť ekonomike v doprave , účtovníctvu, podnikaniu a chcú pokračovať možno i v štúdiu na vysokej škole.Absolvent je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko – hospodárske funkcie prípadne vysoko kvalifikované povolania v oblasti dopravy, prepravy, logistiky a colnej deklarácie. Uplatnenie nájdete v dopravných spoločnostiach, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, ako poisťovací agent a likvidátor, autodopravca, predajca cestných motorových vozidiel, prevádzkovateľ autopožičovne, taxi služby a autoservisu, ako aj vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy.
Kozmetička a vizážistka – odbor pre chlapcov a dievčatá
Teoretické vyučovanie a odborná prax v daných odboroch prebieha v našich priestoroch. Na Odlúčenom pracovisku na Durčanského ul. máme moderne vybavené kozmetické salóny. nové vybavenie kozmetického salóna modernými multifunkčnými prístrojmi, ktoré sú určené napr. na bezihlovú mezoterapiu, tvárovú rádiofrekvenciu, čistenie pokožky ultrazvukovou metódou, či anticelulitídovú masáž celého tela a mnohé ďalšie. Žiaci sa tak naučia používať najmodernejšie prístroje na báze lasera, ultrazvuku a radiofrekvencie. Majú možnosť získať počas štúdia certifikáty: nechtový dizajn, pedikúra, vizáž a iné.
Obchod a podnikanie – pre chlapcov a dievčatá
– žiaci sa môžu rozhodnúť pre blok Podnikanie v obchode a Podnikanie v cestovnom ruchu. Odbor je vhodný pre študentov, ktorí chcú rozumieť ekonomike, účtovníctvu, podnikaniu a chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Počas štúdia môžu získať: certifikát firmy Kros –ekonomické programy, štátnu skúšku so strojopisu atď.,

Zručných chlapcov a dievčatá čakáme do učebných odborov: kaderník – 3. ročný ukončený záverečnou skúškou, autoopravár , fotograf a predavač.
Odborný výcvik odboru kaderník prebieha na dvoch odlúčených pracoviskách
– Ďurčanského (chrenová), – Baničová(Klokočina). Vychovávame šikovných kaderníkov, o čom svedčí množstvo súťaží slovenských i medzinárodných.
Autoopravár – učebný odbor pre dievčatá a chlapcov……zameranie: mechanik, elektrikár a karosár.
Odborný výcvik študenti majú v našom odlúčenom pracovisku na Cabajskej ul. len prvý ročník. Ostatné ročníky vykonajú odborný výcvik v zmluvných pracoviskách. Máme svoj servis, dielne, odborné učebne. Teoretické vyučovanie a odborná prax prebieha na odlúčenom pracovisku na Klokočine, kde máme vybudovaný fotoateliér a odborné učebne.
Všetky učebné odbory môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.

Vízia školy: Každý školský rok znamená pre nás nové výzvy. Musíme sa odvážne pozerať mnoho rokov dopredu a uvažovať o potrebách spoločnosti a smerovaní moderného vzdelávania. Zlepšiť, zmodernizovať a urobiť školu zaujímavejšou, atraktívnejšou. Moderné vzdelávanie má pripraviť našich žiakov na to, aby sa stali efektívnymi na celý život. V novom školskom roku 2015/2016 sme pripravili pre žiakov študijného odboru kozmetička a vizážistka nové vybavenie kozmetického salóna modernými multifunkčnými prístrojmi, ktoré sú určené napr. na bezihlovú mezoterapiu, tvárovú rádiofrekvenciu, čistenie pokožky ultrazvukovou metódou, či anticelulitídovú masáž celého tela a mnohé ďalšie. Žiaci sa tak naučia používať najmodernejšie prístroje na báze lasera, ultrazvuku a radiofrekvencie.
Pre žiakov v učebnom odbore kaderník sme zrekonštruovali dva kadernícke salóny s moderným vybavením v rámci projektu „Učme sa kráse“, ktorého hlavným cieľom je inovovať nielen priestory, ale aj učebné materiály tak, aby spĺňali požiadavky moderného vyučovania.
Prvý krát v histórii našej školy budú môcť študenti študijných odborov obchod a podnikanie, prevádzka a ekonomika dopravy a kozmetička a vizážistka absolvovať povinnú odbornú prax v zahraničí t. r. v Španielsku, vďaka finančným prostriedkom získaným v rámci projektu ERAZMUS +. Žiakom z učebných odborov autoopravár a fotograf umožňujeme vykonávať odbornú prax priamo v reálnych podmienkach a to v značkových i neznačkových autoservisoch a tiež v prevádzkach určených pre fotografov.
NOVÝ ODBOR 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika: Duálne vzdelávanie – zmluvná spolupráca s firmou Muehlbauer, Technologies s.r.o
Ako absolvent budeš mať ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.
PROJEKT pre služby: Učme sa kráse: Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Organizácia – sprostredkovateľský orgán:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
ASFEU poskytuje spolufinancuje náklady na projekt do maximálnej výšky 323.761,87 Eur
Obdobie realizácie projektu: od 1.marca 2014 do 31.augusta 2015 vrátane.
Hlavné aktivity :
1.1 Inovácia obsahu vzdelávania 03/2014 08/2015
2.1 Inovácia stredísk odbornej praxe 03/2014 08/2015
3.1 Zabezpečenie školení
pedagógov 03/2014 08/2015
Podporné aktivity
Riadenie projektu 03/2014 08/2015
Publicita a informovanosť 03/2014 08/2015
Eduautocentrum: Študenti učebného odboru autoopravár a študijného PED dostávajú nové informácie o novinkách, špičkových zariadeniach v automobilovom priemysle v autoservise Centrum kolies v Nitre, vybavenom najnovšími zariadeniami Hunter ( pneuservis a geometria ) a Bosch ( diagnostika a klimatizácia ).
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO
Organizácia – sprostredkovateľský orgán:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
BILANCUJEME :-): Úspech za úspechom….Náš študent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy Marek Gernát na CELOŠTÁTNOM KOLE OLYMPIÁDY V ANGLCKOM JAZYKU , BA získal 2. miesto v kategórii 2C2. MAREK SI SUPER…GRATULUJEME A TEŠÍME SA S TEBOU.
Dagmar Kovácsová z III.B triedy študentka študijného odboru obchod a podnikanie pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Vavrovičovej zvíťazila a získala 1.miesto vo finálovom kole celoslovenskej súťaže „JAZYKOVÝ KVET“ v kategórii nemecký jazyk – próza- prevzatá tvorba- bilingválna . Odborná porota kladne ohodnotila vhodnosť výberu súťažného príspevku, jeho interpretáciu a výborný jazykový prejav. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom finále.:)
Cech predajcov a autoservisov ako organizátor súťaže pripravil už v poradí 16.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015“, ktorej hlavným poslaním bola propagácia autoopravárenského remesla a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov. Súťaž sa konala v troch kategóriách, a to autoopravár junior – mechanik a elektrikár, karosár a lakovník. A naši žiaci, budúci karosári, obsadili prvé tri miesta. Gratulujeme Šimonovi Šmitalovi, Marekovi Syselovi a Danielovi Benčovi k postupu do celoslovenského kola.
Organizátori NSK a KOS v Nitre zrealizovali dňa 10.3.2015 v Galérii Mlyny výstavu amatérskej fotografickej tvorby regionálnej postupovej súťaže AMFO 2015. Posudzovaná kolekcia prihlásených fotografických prác zaujala obsahom 363 fotografií aj narastajúcou kvalitou. Z našich žiakov odboru fotograf bolo ocenených 6 fotografií. Natália Ujlacká v kateg. do 21 rokov zaujala farebným štylizovaným portrétom vo vtipnom prepojení ženy a prírody- Matka príroda. Snímky od Natálie Pavlovičovej (kat. do 16 rokov) Kvet z temnoty, Babička Anička prezradili citlivú dušu autorky. Fotografia Kvet z temnoty sa dostala na titulnú stránku časopisu AMFO 2015. Romana Pilná získala čestné uznanie fotografiou Live for Death a cenu poroty Nikoleta Sedláčková fotografiou Pohľad cez… Posledným postupujúcim do celoslovenského kola bol Dominik Bulko s prácou Winter time. Tešíme sa a blahoželáme všetkým postupujúcim do vyššieho kola a prajeme veľa úspechov v reprezentácii Nitrianskeho regiónu.
Dňa 27. 2.2015 sa konalo krajské kolo súťaže „EURÓPA V ŠKOLE“ a boli vyhodnotené písomné práce v materinskom i cudzom jazyku. Náš žiak študijného odboru obchod a podnikanie Lukáš Pechník získal 3.miesto svojou prácou v slovenskom jazyku na špeciálnu tému: 70 rokov mieru v Európe. Už žiadna vojna?
Naši žiaci nám robia obrovskú radosť. Teší nás, že im je veľmi blízke umenie a krása slova a že preukázali aj kvalitu osvojených teoretických a praktických zručností vo svojom odbore. Ešte raz im všetkým blahoželáme.
O vysokej kvalite vzdelávania a odbornej prípravy svedčia naše úspechy a ocenenia nielen na celoslovenskej, ale predovšetkým na medzinárodnej úrovni. K najhodnotnejším patrí 1.miesto/M. Szilágyi/ a 3. miesto /B. Jalkóczyová / na medzinárodnej súťaži v tvorbe účesov HAIRDRESSER OPEN v Maďarsku, kde sa stretli študenti z Rakúska, Maďarska, Čiech, Nemecka, Rumunska a Slovenska, ďalej dve 1. miesta /M. Szilágyi , B.Hromadová/ na MLADOM MÓDNOM TVORCOVI 2013 v Čechách, strieborná medaila v medzinárodnej fotografickej súťaži ,, 35th FIAP YOUTH DIGITAL BIENNIAL“ v Rakúsku, a Cena Ekonomickej univerzity na MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM V BRATISLAVE.

K významným celoslovenským úspechom patrí 1. miesto /M. Szilágyi/ a 2.miesto /V.Magdinová/ na Majstrovstvách SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe v Nových Zámkoch, 1.miesto //V.Magdinová, B. Jalkóczyová / v súťaži BODY PAINTING 2014 v Bratislave, 3. miesto /B. Jalkóczyová/ /v celoslovenskej výtvarnej súťaži Klasici v komikse, 1.miesto /D.Kovácsová/ v prednese poézii a próze v nemeckom jazyku JAZYKOVÝ KVET 2014, 1. miesto /D.Bulko/ vo fotografickej súťaži AMFO 2013, 3.miesto /V.Szalaiová/ vo výtvarnej súťaži Prečo som na svete rád/rada 2014. Dobré meno si škola buduje vďaka mnohým oceneniam a úspechom aj v športových súťažiach, napríklad sme získali 3.miesto na majstrovstvách SR vo FUTSALE, 2.miesto vo FLORBALE TEEN CUP 2013, 1.miesto /L.Privalinec/ v Behu večernou Nitrou a mnohé ďalšie.
Žiaci zdokonaľujú svoje podnikateľské schopnosti v študentských spoločnostiach, vynikajúce výsledky dosahujú nielen v odborných, ale aj výtvarných, recitačných alebo literárnych súťažiach.
V projektoch je sila a ich výsledkom je zmena. Táto vízia nás v súčasnosti tlačí do realizácie dlhodobých projektov.
Ešte v školskom roku 2011/2012 sme získali grant z prostriedkov Na aktuálnu situáciu na trhu práce reagujeme pomocou projektu EDUAUTOCENTRUM, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Študenti učebného odboru autoopravár a študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy majú možnosť získať nové informácie o novinkách a špičkových zariadeniach v automobilovom priemysle. Projekt CVIČNÁ FIRMA PRAKTIKUM – Záhradníctvo ARWEN podporuje rozvoj podnikateľských schopností a zručností vo využívaní IKT, ale predovšetkým prechod absolventov stredných škôl do reálneho firemného, podnikateľského a samo zamestnávateľského prostredia. UČME SA KRÁSE je názov ďalšieho projektu, ktorý sme rozbehli pre odbory služieb – kaderník, kozmetička a vizážistka. Jeho cieľom je inovovať učebné materiály tak, aby spĺňali požiadavky na moderné vyučovanie a zároveň odrážali súčasné požiadavky pracovného trhu. Strategickým cieľom národného projektu ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVA, do ktorého sme tiež zapojení, je zvýšenie kvality odborného vzdelávania, rozvoj duálneho vzdelávania v učebných odboroch či rozvoj kariérneho poradenstva na škole. V rámci projektu ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA bude na našej škole zriadená digitálna učebňa s technickým vybavením – interaktívna tabuľa s notebookom a 20 tabletov, ktoré plánujeme využiť na zlepšenie čitateľskej gramotnosti našich študentov nielen vo všeobecnovzdelávacích, ale hlavne v odborných predmetoch.

Nové 2016: Žiaci IV. B študijného odboru obchod a podnikanie prezentovali svoju prácu v cvičnej
firme Beauty Truck s.r.o., na 20. Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom dňa 7. 4. 2016. Súťažili v nasledovných kategóriách: najlepšie logo, najlepší slogan, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia a najlepší stánok a sloganom „Krása leží vo vnútri …“ si vybojovali 1.miesto.
Piatok /8.4.2016 / sa stal pre maturantku Dagmar Kovácsovú zo študijného odboru obchod a podnikanie výnimočným dňom. Na krajskom kole celoslovenskej postupovej súťaži v cudzích jazykov – JAZYKOVom KVETe sa umiestnila na 1. mieste v prednese prózy v nemeckom jazyku z diela neznámeho autora „Am ende?“. Jej nadanie ju posúva do celoslovenského kola. Gratulujeme.
Fotografie našich žiakov učebného odboru fotograf : Sofii Tarinovej a Veroniky Križanovej, ktoré získali čestné uznanie v regionálnom kole AMFO 2016 a Martinovi Lacenovi, Lívii Pernickej, Nikolete Sedláčkovej a Romane, vystavujúcim autorom, pričom všetci postupujú do krajského kola. Do súťaže sa zapojilo 81 autorov so 489 fotografiami v troch vekových kategóriách. Prihlásení autori súťažili vo farebnej, čierno-bielej fotografii i v multimediálnej prezentácii. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: predseda Ivan Meňhart (Z. Moravce), členovia Daniel Brogyányi (Bratislava), Jozef Peniak (Nitra)
rozhodla o oceneniach, odporučila autorov a ich fotografie na regionálnu výstavu
i na postup do krajského kola súťaže.
Dňa 14. 4.2016 sa žiačky III.A :Mária Gyuricová, Alžbeta Eliášová a Dominika Betková zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže “ MLADÝ EURÓPAN 2016″.
V silnej konkurencii 14 súťažiacich stredných škôl /gymnáziá, OA, stredné odborné školy/ sme obsadili veľmi pekné 7.miesto.
BLAHOŽELÁME a ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu školy.
Stravovanie žiakov: Stravovanie je možné v školskom bufete.
Pre žiakov, ktorých vyučovanie prebieha na odlúčených pracoviskách:
– Ďurčanského č. 2 – prebieha stravovanie v školskej jedálni v budove SOŠ na ulici Levická č.40;
– Baničová č. 14 – prebieha stravovanie v budove ZŠ Škultétyho č. 1.
Ubytovanie žiakov: http://www.soupcabajskanr.edu.sk/vychova…
Vybavenie školy: Sme strednou odbornou školou, ktorá patrí k základným pilierom
stredoškolského vzdelávania v Nitrianskom kraji, má jedno z najmodernejších vybavení a kvalitou poskytovaného vzdelávania má veľmi dobrý zvuk. Poslaním našej školy je vychovávať a vzdelávať študentov pre oblasť obchodu, cestovného ruchu, podnikania, dopravy a služieb a pripraviť ich aj na štúdium na vysoké školy. Poskytuje veľa štvorročných študijných odborov ako obchod a podnikanie, kozmetička a vizážistka, prevádzka a ekonomika dopravy a zaujímavých trojročných učebných odborov ako autoopravár, kaderník a fotograf. Naša škola si zakladá najmä na uplatnení našich absolventov v praxi. Preto spolupracuje s mnohými spoločnosťami, ktoré zabezpečujú žiakom počas štúdia odbornú prax. Zmluvy s našou školou majú spoločnosti ako DHL Parcel, ARRIVA NITRA, VUB Nitra, A-Z beauty, Salón krásy, Nechtový design, MP Flower,
veľa známych autoservisov ako AUTONITRA s.r.o, PNEUBOX, Conti Trade Slovakia /tím servisov duálneho vzdelávania/, Autoservis Quatro, Porsche Inter Auto, N-motor, Technov, Centrum kolies, Citroen, Rija Bavaria, TT-Car, AC Cars a iní.. Vykonávaním odborného výcviku vo firmách žiaci získajú reálne, moderné a hlavne odborné znalosti a praktické skúsenosti. Dôkazom kvalitnej študijnej a odbornej prípravy sú aj úspechy našich študentov na súťažiach nielen u nás doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aj v minulom školskom roku nás preslávili
študenti: Silvia Matúšová, Kristína Hudecová a Patrícia Bisáková zažili úžasnú atmosféru v Prahe na Majstrovstvách českej republiky 2016 -KORUNA KREATIVITY, kde vo finále obsadili v tvrdej konkurencii skvelé výsledky, Dagmar Kovácsová, študentka ocenená aj Nitrianskym samosprávnym krajom Nitra, získala 1.miesto v celoslovenskej súťaži Jazykový kvet 2016 v prednese a dramatizácií cudzích jazykov, Matej Petrík, 1.miesto v celoslovenskom kole súťaže Autoopravár Junior Castrol 2016 v Bratislave, náš čerstvý absolvent Marek Szilágy dobýja kadernícke móla, zbiera úspechy na medzinárodných
kaderníckych súťažiach a len nedávno sa stal Kaderníkom roka 2016. Svoju zručnosť, fantáziu, komunikatívnosť i dobrú náladu naši študenti predviedli i v obchodnom centre Galérii Mlyny na Dni otvorených dverí, kde prezentovali školu širokej verejnosti v úplne inom svetle. Akcia sa nám vydarila a preto ju opakujeme aj v tomto školskom roku: 27.11.2016 . Čakajú na Vás zaujímavé prezentácie prác žiakov odboru fotograf, kaderník, kozmetička a vizážistka priamo na modeloch, debata o zaujímavých témach z prostredia školy a priateľská atmosféra v odboroch. Vzdelávanie je cesta k úspechu. Ak chcú byť naši žiaci úspešní, zamenia aj oddych za dvojtýždňové školenie Shaping futures, ktoré zorganizovala počas prázdnin firma Schwarzkopf Professional-Henkel Slovensko. Na dvojtýždňovú odbornú prax v Španielsku sa už pripravujú študenti študijných odborov obchod a podnikanie, kozmetička a vizážistka
a prevádzka a ekonomika dopravy, ktorí získali tak unikátnu príležitosť absolvovať Erasmus+ pracovné stáže v krajinách EU. Vďaka projektu Junior talent s sa dostanú na trojtýždňovú stáž v Nemecku aj študenti učebného odboru autoopravár.
Ďalšie informácie: Naše služby pre Vás:
OPPV Kaderníctvo – Baničova 14, Ďurčanského 2, Nitra Po-Pi -8.00 – 17.00
OPPV Kozmetika – Ďurčanského 2 , Nitra , Po-Pi -8.00 – 17.00
OPPV Autoservis – Cabajská 30, Po-Pi -7.00 – 13.00
OPPV Fotoatelier – Baničova 14, Nitra, Po-Pi -8.00 – 13.00
Nové priestory, vybavenie, moderné prístroje 🙂

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6352M00
Obchod a podnikanie
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 31 /
6362M00
Kozmetička a vizážistka
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 16 /
2487H01
Autoopravár – mechanik
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 31 /
2487H02
Autoopravár – elektrikár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2487H03
Autoopravár – karosár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 6 /
2683H12
Elektromechanik – automatizačná technika
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 /
6452H00
Fotograf
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 /
6456H00
Kaderník
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 18 /
6424H00
Manikér – pedikér
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 5 /
6426K00
Vlasová kozmetika
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 31 /
3757K00
Dopravná prevádzka
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 31 /