SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s org. zložkami: Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi Magánakadémia, Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakkozépiskola

Sídlo školy: Svätého Štefana 36 / Štúrova 22, Štúrovo / Nitra, 94301
Telefónne číslo (1): 036/7511290
Telefónne číslo (2): 0907 177 218
Faxové číslo: 036/ 7520270
Emailová adresa: soa@1soa-sturovo.sk
Internetové adresy: http://www.1soa-sturovo.sk
http://www.ssos-sturovo.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: VSOM, s. r. o.
Typ školy: Súkromná škola

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Splátkový kalendár školného
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Záujmové krúžky/kluby
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 63,3% (216), chlapcov 36,7% (125)
Elokované pracovisko SSŠ Štúrovo – organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia v Nitre: Od školského roku 2011/2012 sme zriadili Elokované pracovisko SSŠ Štúrovo – org. zl. Súkromná obchodná akadémia v NITRE. EP sídli v centre Nitry na Štúrovej ulici 22 v samostatnej budove komplexu VBC. V súčasnosti študuje v EP v Nitre 92 žiakov v 4 ročníkoch. Viac informácii nájdete na našej webovej stránke: www.1soa-sturovo.sk
Stravovanie žiakov: V súčasnosti sa stravovanie žiakov zabezpečuje prostredníctvom školského bufetu a donáškovej služby.
Ubytovanie žiakov: V Štúrove sa ubytovanie žiakov zabezpečuje na internáte Strednej odborej školy, ktorej kapacita vyhovuje našim požiadavkám. Okrem toho je možné zabezpečiť ubytovanie aj na privátoch, ktoré sú okrem letnej turistickej sezóny k dispozícii.
V Elokovanom pracovisku v Nitre sa zabezpečuje ubytovanie na internátoch stredných škôl, ktoré majú voľné kapacity.
Vybavenie školy: Škola (Štúrovo aj Nitra) je moderne vybavená, v každej kmeňovej triede je osobný počítač, resp. notebook s pripojením na internet a dataprojektor, ktorý využíva učiteľ na výuku toho ktorého predmetu a žiaci na prezentácie svojich úloh. V Štúrove máme 1 učebňu informatiky (15 PC), 1 odbornú učebňu pre výuku predmetu Praktikum z účtovníctva (23 PC), 1 knižnicu, cvičnú kuchyňu a jedáleň, vonkajšiu grilovaciu kuchyňu, cvičný kadernícky salón, viacúčelové ihrisko (basketbal, minifutbal, volejbal). Hodiny Telesnej a športovej výchovy sa zabezpečujú prostredníctvom externej telocvične. 3 kmeňové triedy a aula /108 miest na sedenie/ sú vybavené aj interaktívnymi tabuľami. V Nitre sú kmeňové triedy taktiež vybavené počítačovou technikou (1 PC alebo notebook + dataprojektory) 2 z nich aj interaktívnymi tabuľami, disponujeme 40 notebookmi, ktoré žiaci využívajú na hodinách aplikovanej informatiky a písomnej a elektronickej komunikácie, predmet Telesná a športová výchova sa uskutočňuje v externej telocvični a plavárni UKF (posilňovňa, basketbal, volejbal, florbal, futsal).
Ďalšie informácie: Od školského roku 2011/2012 ponúkame uchádzačom o štúdium nový perspektívny 5-ročný študijný odbor „obchodná akadémia – bilingválne štúdium zameraný na odborné ekonomické vzdelávanie v slovenskom a anglickom, resp. maďarskom a anglickom jazyku. Viac informácii o tomto študijnom odbore nájdete na našej webovej stránke:
www.1soa-sturovo.sk
Zároveň sme školským rokom 2011/2012 otvorili naše Elokované pracovisko v Nitre na Štúrovej ulici 22 (budova VBC). V súčasnosti študuje v EP SSŠ – organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia v Nitre 102 žiakov v 5 ročníkoch. Viac informácii nájdete na našej webovej stránke:
www.1soa-sturovo.sk

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6317M74
Obchodná akadémia – bilingválne štúdium
2017-2018 5 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 60 / 6
6317M00
Obchodná akadémia
2017-2018 2 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá 20 / 10
6332Q00
Daňové služby
2017-2018 2 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
6489H00
Hostinský, hostinská
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 5
6456H00
Kaderník
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 6
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2017-2018 2 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 5