Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola

Sídlo školy: Bieloruská 1, Bratislava II, 82106
Telefónne číslo (1): 02/45248799
Telefónne číslo (2): 0917 638 732
Emailová adresa: skola@gastroskola.sk
Internetová adresa: http://www.gastroskola.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Gastroškola s.r.o.
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 30795290
Deň otvorených dverí: 6.2.2019 10.00-13:00 hod

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Lyžiarske kurzy
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Splátkový kalendár školného
 • Možnosť prospechového štipendia
 • On-line informačný systém dochádzky
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Zaistenie autoškoly
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Športový výcvikový kurz
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 31,8% (47), chlapcov 68,2% (101)
Benefity našej školy: Pripravujeme žiakov na povolania a odborné činnosti v oblasti spoločného stravovania, a to v učebných (bezplatne) a študijných odboroch kuchár, čašník, servírka, o ktoré je veľký záujem v podnikateľskej sfére. Naši žiaci sa pripravujú na svoje povolanie na odbornom výcviku na najlepších slovenských prevádzkach hotelového typu štvor a päťhviezdičkových. Ponúkame zohratý tím pedagogických pracovníkov, krúžky zamerané na informatiku, cudzie jazyky, šport a spoločenské hry (biliard, stolný futbal a iné), praktické vyučovanie v prestížnych zariadeniach zodpovedajúcich najnovším trendom v spoločnom stravovaní, ako hotel Sheraton, Hilton a i., barmanský kurz, domáce a zahraničné exkurzie, lyžiarsky a plavecký kurz, výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ), čo vytvára dobré predpoklady pre účasť na zahraničných odborných stážach vo vyšších ročníkoch a následne aj dobré možnosti uplatnenia sa absolventov na trhu práce.
Stravovanie žiakov: Žiaci majú možnosť stravovania priamo v škole v školskej jedálni.
Ubytovanie žiakov: Externe na internátoch pre stredné školy- dobré spojenie k našej škole s MHD
Vybavenie školy: Odborná učebňa stolovania a technológie vybavená komplexne na výuku čašníkov i kuchárov, učebňa informatiky- počítač s internetom pre každého žiaka, interaktívne učebne s interaktívnymi tabuľami, spoločenská miestnosť s možnosťou hry biliardu a stolného futbalu, skrinka pre každého žiaka, telocvičňa, športový areál
Ďalšie informácie: Pracoviská odborného výcviku na vysokej nadštandardnej úrovni hotelového typu štvor a päťhviezdičkové.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6445H00
Kuchár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
6444H00
Čašník, servírka
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2018-2019 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá /
6421K00
Spoločné stravovanie
2018-2019 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá /
6445H00
Kuchár
2018-2019 1 rok Nie Externé Chlapcov, dievčatá /
6444H00
Čašník, servírka
2018-2019 1 rok Nie Externé Chlapcov, dievčatá /
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
6421K00
Spoločné stravovanie
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15