SPŠ Samuela Mikovíniho

Sídlo školy: Akademická 13, Banská Štiavnica, 96915
Telefónne číslo (1): 045/6911431
Emailová adresa: spravca@mikovini.sk
Internetová adresa: http://www.mikovini.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
  • Automat na nápoje
  • On-line informačný systém klasifikácie
  • Školský bufet
  • Tuzemské výlety a exkurzie
  • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
  • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
  • Záujmové krúžky/kluby
  • Lyžiarske kurzy
  • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
  • Zaistenie autoškoly
O NÁS: Od 1. septembra 2008 sa SPŠ Samuela Stankovianskeho (bývalá chemická škola) a SPŠ Samuela Mikovíniho (bývalá banícka škola) spojili a dnes nesie škola názov SPŠ Samuela Mikovíniho. Sídli v starej historickej budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, v krásnom prírodnom prostredí Botanickej záhrady. V súčasnosti je to najväčšia stredná odborná škola v meste Banská Štiavnica.

Sme úspešná, moderná, dobre organizovaná škola, orientovaná na študenta. Snažíme sa obmedzovať encyklopedizmus, reprodukovanie a pamäťové učenie. Podporujeme tvorivosť študentov, aktivitu, samostatnosť a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v príslušnom študijnom odbore.
Budovanie kvality a dobrého mena školy je založené najmä na:

· kvalite výučby a riadenia
· úspešnosti absolventov
· motivácii a spokojnosti študentov
· ponúkanom školskom vzdelávacom programe a jeho dôslednom napĺňaní
· dobrom materiálno – technickom zabezpečení

Naša škola ponúka záujemcom možnosti štúdia v 11 študijných odboroch (4 technických a 7 umeleckých). Ide o nasledovné odbory:

TECHNICKÉ ODBORY:

– 3692 M geodézia, kartografia a kataster
– 3916 M životné prostredie
– 2840 M biotechnológia a farmakológia

UMELECKÉ ODBORY

– 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn
– 8245 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba
– 8245 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
odborné zameranie: kovy
– 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo
– 8261 M 00 propagačná grafika
– 8298 M 00 odevný dizajn

Stravovanie žiakov: Školská jedáleň a školský bufet
Ubytovanie žiakov: Žiaci Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici môžu využiť ubytovanie, ktoré poskytuje Domov mládeže pri Strednej odbornej škole lesníckej alebo pri SOŠ o. a sl. v Banskej Štiavnici.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3692M00
Geodézia, kartografia a kataster
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3916M00
Životné prostredie
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2840M00
Biotechnológia a farmakológia
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2848M00
Chemická informatika
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
8261M00
Propagačná grafika
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8260M00
Propagačné výtvarníctvo
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8221M11
Dizajn – grafický a priestorový dizajn
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8298M00
Odevný dizajn
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8245M05
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8245M09
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8245M02
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovy
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /