SŠ – Stredná odborná škola elektrotechnická Banská Bystrica

Sídlo školy: Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica, 97532
Telefónne číslo (1): 048/4163781
Telefónne číslo (2): 048/4161496
Faxové číslo: 048/4161944
Emailová adresa: souebb@souebb.sk
Internetová adresa: http://sosebb.edupage.org
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: BBSK
Typ školy: Štátna škola
IČO: 37956108
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvenie
 • Lyžiarske kurzy
 • Školský bufet
 • Športový výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Lokálna CISCO akadémia
 • Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 2,0% (6), chlapcov 98,0% (300)
Lokálna CISCO Akadémia: Pri SOŠ elektrotechnickej pôsobí Local Cisco Network Academy, ktorej cieľom je vyškoliť kvalifikovaných ľudí zameraných na návrh a údržbu sietí a sieťových technológií. Prostredníctvom Cisco Network Academy Program môžu študenti počas štyroch semestrov, ktoré na seba nadväzujú, získať CCNA certifikát.
Súťaž ZENIT: Organizovanie súťaže zručnosti ZENIT v programovaní, v elektronike a v strojárstve – významné úspechy SOŠ elektrotechnickej
Výstava Mladý tvorca: SOŠ elektrotechnická získala 3. miesto v súťaži SOŠ za inovatívny prístup a technickú tvorivosť vo vzdelávaníso Solar Car – Motokára na elektrický pohon s využitím solárnej energie.
AMAVET – Festival vedy a techniky:: Projekt ARDUINO modulárny systém ochrany majetku – 1. miesto, Certifikát za projekt Animatronická ruka v kategórii Elektrina a mechanika
Odborná prax žiakov: SOŠ elektrotechnická zabezpečuje odbornú prax žiakov v súkromných firmách
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike: Žiaci po ukončení štúdia vykonaním skúšok získajú Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektotechnike §21.
AUTOŠKOLA: Vodičský kurz za zvýhodnených cenových podmienok pre žiakov 1. ročníka vo vlastnej AUTOŠKOLE
Stravovanie žiakov: Vlastná školská jedáleň s výberom zo štyroch druhov jedál, školský bufet
Ubytovanie žiakov: Ubytovanie žiakov vo vlastnom školskom internáte, ktorý sa nachádza v areáli školy
Vybavenie školy: Kvalitné technické, odborné, priestorové a personálne vybavenie školy.
V dielňach odborného výcviku dobudované pracovisko CNC techniky, funkčné 3 ks CNC frézy a 2 ks sústruhov po stránke hardwarovej aj softwarovej a učebne výpočtovej techniky. V teoretickom vyučovaní vybudovaných 12 odborných učební, ktoré sú vybavené IKT, pripojené na internet cez optický kábel pre všetky študijné odbory, CISCO akadémiu a školiace centrum MVP.
Odborné učebne:
– učebňa autoelektroniky
– učebňa CNC technológií
– učebňa elektrotechniky 2 ks
– učebňa cudzích jazykov
– učebňa výpočtovej techniky
– učebňa IKT
Ďalšie informácie: SOŠ elektrotechnická ponúka žiakom 9. ročníka ZŠ štúdium v atraktívnych študijných a učebných odboroch.
Štvorročné štúdijné odbory – denné štúdium
2679 K mechanik – mechatronik
2411 K mechanik nastavovač
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
oblasť autoelektroniky
oblasť informačných technológií
oblasť silnoprúdovej techniky
Absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list.

Trojročné učebné odbory – denné štúdium
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
Absolventi získajú výučný list.

Dvojročné nadstavbové štúdium
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
Absolventi získajú maturitné vysvedčenie.

Dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
2682 N mechanik počítačových sietí
Absolventi získajú maturitné vysvedčenie.

– Štúdium je zabezpečené v jednom areáli (teoretické vyučovanie, odborný výcvik, ubytovanie, stravovanie)
– Pre študentov končiacich ročníkov odborná prax vo firmách
– Štúdium v LCNA – CISCO akadémii, ktorej cieľom je vyškoliť kvalifikovaných ľudí zameraných na návrh a údržbu sietí a sieťových technológií
– Certifikát o elektrotechnickej spôsobilosti
– Odborné exkurzie
– Lyžiarsky a plavecký výcvik
– Krúžková činnosť
– Odborné, literárne, jazykové súťaže
– Športovanie na vonkajších športových ihriskách, v zrekonštruovanej telocvični a v posilňovni
– Po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky možnosť študovať na vysokých školách
– Možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B vo vlastnej autoškole Spojenej školy za výhodných cenových podmienok
– rodičom a žiakom základných škôl ponúkame prehliadku priestorov školy

Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2679K00
Mechanik – mechatronik
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 /
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2426K00
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 /
2411K00
Mechanik nastavovač
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 /
2683H11
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2683H15
Elektromechanik – úžitková technika
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2675K02
Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2675K03
Elektrotechnika – elektronické zariadenia
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 /