Stredná odborná škola

Sídlo školy: Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom, 01841
Telefónne číslo (1): 0424456214
Emailová adresa: info@sosdca.tsk.sk
Internetová adresa: http://www.sosdca.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Záujmové krúžky/kluby
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 7,2% (37), chlapcov 92,8% (480)
Vzdelávanie dospelých: Ponúkame vzdelávanie „Programovanie CNC strojov“ v rámci projektu akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Základné informácie o vzdelávaní:
* rozsah vzdelávania 110 hodín, z toho 60 hodín praktická časť na vlastnom CNC pracovisku
* minimálny počet účastníkov 5
* plánované otvorenie kurzu v novembri 2013, po prihlásení dostatočného počtu záujemcov
Stravovanie žiakov: V školskom bufete v objekte školy na Štúrovej a Bratislavskej ulici.
Obedy v školskej jedálni SPŠ Dubnica nad Váhom.
Ubytovanie žiakov: Internát SOŠ Pruské.
Vybavenie školy: + 2 telocvične a 2 posilňovne (na Štúrovej a Bratislavskej),
+ multimediálna učebňa všeobecnovzdelávacích odborov,
+ multimediálna učebňa prírodovedných predmetov,
+ multimediálna učebňa cudzích jazykov,
+ 2 multimediálne učebne pre odborné predmety,
+ 2 odborné učebne strojárske,
+ odborná učebňa CNC programovania,
+ odborná učebňa FESTO – pneumatika, hydraulika,
+ odborná učebňa stolárska,
+ elektrotechnické laboratórium,
+ odborná učebňa LEGO roboty,
+ odborná učebňa elektrických strojov,
+ 4 učebne IKT – informatika, grafické systémy, ďalšie odborné predmety
+ učebne praktického vyučovania – CNC dielňa, dielne strojového a ručného obrábania, autodielňa, zvarovňa, stoláreň, dielne pre elektroodbory, spĺňajúce požiadavku antistatiky.
Ďalšie informácie: Stredná odborná škola pôsobí ako vzdelávacia inštitúcia v regióne už 75 rokov. Škola poskytuje odborné vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, ktorých ponuka vyplýva z požiadaviek našich partnerov – najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. Úzka spolupráca s firmami je zárukou uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce.
Vyučovanie na Strednej odbornej škole prebieha v odborných učebniach, ktoré sú vybavené modernou didaktickou technikou. Pri vyučovaní sa používajú moderné metódy, napríklad vzdelávanie prostredníctvom e-learningového portálu. Študenti si môžu vybrať zo širokej ponuky krúžkovej činnosti. Najšikovnejší študenti majú možnosť porovnať si svoje vedomosti a zručnosti so študentmi z iných škôl účasťou v rôznych odborných celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Aktuálne informácie zo života školy sú pravidelne zverejňované na stránke školy.
Prednosťou všetkých študijných odborov na našej Strednej odbornej škole je získanie maturitnej skúšky zároveň s výučným listom, čo zvýhodňuje uplatnenie sa našich absolventov v praxi. Po ukončení študijných odborov sú zároveň pripravení pokračovať aj v štúdiu technických odborov na univerzite.
Absolventi učebných odborov na našej Strednej odbornej škole majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a doplniť si tak vzdelanie o maturitu.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2411K00
Mechanik nastavovač
2014-2015 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 24
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2014-2015 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 12 / 12
2679K00
Mechanik – mechatronik
2014-2015 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 12 / 12
3778K00
Technik informačných a telekomunikačných technológií
2014-2015 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 12 / 12
3447K00
Grafik digitálnych médií
2014-2015 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 12 / 12
2683H11
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2014-2015 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 12 / 12
2423H00
Nástrojár
2014-2015 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 / 12
2487H01
Autoopravár – mechanik
2014-2015 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 / 12
3678H00
Inštalatér
2014-2015 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 / 12
2433H00
Obrábač kovov
2014-2015 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 / 12
3355H00
Stolár
2014-2015 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 / 12
2478F00
Strojárska výroba
2014-2015 2 roky Nie Denné Chlapcov 20 / 20
2414K04
Strojárstvo – podnikanie a služby
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov 20 / 20
2414K01
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2014-2015 2 r