Stredná odborná škola polygrafická

Sídlo školy: Račianska 190, Bratislava, 83526
Telefónne číslo (1): 02/49 20 92 20
Telefónne číslo (2): 02/49 20 92 21
Emailová adresa: skola@polygraficka.sk
Internetové adresy: http://www.polygraficka.sk
https://polygraficka.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00894915
DIČ: 2020325186

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Absolventsky certifikat IES
 • Športový výcvikový kurz
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • On-line informačný systém dochádzky
 • Automat na občerstvenie
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 34,6% (126), chlapcov 65,4% (238)
Medzinárodná akreditácia školy: Stredná odborná školy polygrafická je od roku 1998 medzinárodne certifikovanou školou. Rating školy hodnotila inštitúcia International Education Society.

Absolvent školy môže získať „Absolventský certifikát“ v cudzích jazykoch, ktorý potvrdzuje absolvovanie vzdelávacieho programu na škole s priznaným ratingom BBB. Absolvent je zaradený do databázy absolventov akreditovaných škôl, ktorá je prístupná pre domácich ako aj zahraničných zamestnávateľov.

Škola ako líder v oblasti polygrafického vzdelávania: Stredná odborná škola polygrafická vznikla zlúčením Strednej priemyselnej školy grafickej (vznik v roku 1962) a Stredného odborného učilišťa polygrafického (vznik v roku 1952).

Škola je jedinou polygrafickou strednou odbornou školou v rámci Slovenskej republiky.

Pracovníci školy sú autormi obsahu stredoškolského polygrafického vzdelávania, spoluautormi Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá.

Škola je autorom obsahovej koncepcie jedného z najžiadanejších odborov štúdia „Grafik digitálnych médií“.

Spojenie školy a zamestnávateľov: Stredná odborná škola polygrafická je od roku 1990 členom Zväzu polygrafie na Slovensku, ktorý združuje najväčšie tlačiarne na Slovensku spolu s dodávateľmi polygrafických zariadení a ďalšie spolupracujúce organizácie.
Stravovanie žiakov: Stravovanie je poskytované vo vlastnej školskej jedálni v priestoroch školského internátu, ktorý je súčasťou areálu školy. Súčasťou celodennej stravy sú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Raňajky sa podávajú ako bufetové raňajky. Obed sa podáva ako výber z dvoch jedál podľa týždenného jedálneho lístka.
V priestoroch školy sú umiestnené nápojové a bagetové automaty.
Ubytovanie žiakov: Ubytovanie žiakov je poskytované vo vlastnom školskom internáte, ktorý je súčasťou areálu školy. K dispozícii sú 2-lôžkové izby s vlastným príslušenstvom a ústredným vykurovaním. K dispozícii je spoločenská miestnosť, posilňovňa a telocvične. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na jeden školský rok. Ubytovanie sa neposkytuje v sobotu a nedeľu. Ubytovanie je viazané na odber celodennej stravy.
Vybavenie školy: Teoretické vyučovanie má spolu 23 učební, z toho 3 jazykové učebne, 2 učebňu pre odborné kreslenie, 4 počítačové učebne a 4 multimediálne učebne.
Praktické vyučovanie sa realizuje v skupinách. Každý žiak má k dispozícii vlastný notebook. K dispozícii sú 3 multimediálne učebne.
Výučba žiakov sa realizuje pomocou profesionálnych programov výrobcu Adobe ako Photoshop, Illustrator, Animate, Dreamweaver, Acrobat, InDesign, Premiere, PitStop, vyraďovací program pre hárkovú montáž XMF a pod.
Pripojenie na internet sa realizuje prostredníctvom počítačovej siete alebo wifi pripojením.
Ďalšie informácie: Každý žiak dostane od školy pridelenú školskú licenciu Adobe® Creative Cloud Premium.
Škola je medzinárodne certifikovanou inštitúciou International Education Society, Londýn. Žiak môže získať po ukončení štúdia medzinárodný absolventský certifikát. Škola je certifikovaným pracoviskom odborného vzdelávania v odboroch 34 Polygrafia a médiá

Škola je dlhoročným členom Zväzu polygrafie na Slovensku – zväz zamestnávateľov. Trvale spolupracuje so zamestnávateľmi, žiak môže absolvovať praktické vyučovanie v priestoroch organizácie.

Škola má pridelený certifikát BBB od medzinárodnej organizácie IES

Žiak sa môže pripravovať pre konkrétnu právnickú alebo fyzickú osobu, s ktorou môže uzatvoriť aj pracovnú zmluvu, a to už po prijatí na štúdium.

Ukončenie štúdia sa realizuje pod dohľadom zástupcu SOPK.

Škola spolupracuje s polygrafickými školami v zahraničí – Česká republika, Poľko, Maďarsko, Rakúsko.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3447K00
Grafik digitálnych médií
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 60 /
3457K00
Operátor tlače
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
3431M02
Polygrafia – grafika tlačovín
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
3431M01
Polygrafia – polygrafická technológia
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
3446K00
Grafik tlačových médií
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
3473H08
Polygraf – knihár
2016-2017 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20