Stredná odborná škola elektrotechnická

Sídlo školy: Rybničná 59, Bratislava, 83107
Telefónne číslo (1): 02/4488 4106
Telefónne číslo (2): 02/4488 3242
Faxové číslo: 02/4488 9151
Emailová adresa: rsose@sose.sk
Internetová adresa: http://www.sose.edupage.org
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 893161

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvenie
 • Lokálna CISCO akadémia
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Športový výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Možnosť získanie certifikátu ECDL
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 2,4% (3), chlapcov 97,6% (120)
Ďalší zamestnávateľ pre duálne vzdelávanie: Od 1.9.2017 začalo duálne vzdelávanie pre spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava.
Nový zamestnávateľ so duálneho vzdelávania: Škola pripravuje od šk. roku 2017/18 duálne vzdelávanie so ZSE a.s. Bratislava v odbore silnoprúdová technika.
DUÁLNE VZDELÁVANIE: Od 1. septembra 2016 sa 7 žiakov pripravuje na povolanie v systéme duálneho vzdelávania.
Železnice SR – 5 žiakov
BEZ a.s. – 2 žiaci
Spolupráca školy so zamestnáveteľmi v oblasti odborného vzdelávania: – Spolupracuje so spoločnosťou Slovnaft, a.s. v programe VEKTOR.
– Dlhodobo spolupracuje so ZSE, a.s v štipendijnom programe pre žiakov.
– V rámci odborného rozvoja žiaci vykonávajú odborný výcvik v 18 firmách
Nová profilácia v št. odbore 2697 K mechanik elektrotechnik: V škole je otvorený nový vzdelávací program Elektrické zariadenia budov, o ktorý prejavili zamestnávatelia záujem. Je zameraný na elektrické a dátové rozvody, automatizačné a komunikačné vybavenie budov, zdvíhacie zariadenia, elektrotepelné zariadenia (vykurovanie a klimatizácia)
Ďalšie výhody školy: – vysoká uplatniteľnosť absolventov po skončení štúdia
– prepojenie medzi teóriou a praxou,
– získanie Osvedčenia odbornej spôsobilosti elektrotechnika
– stabilizovaný pedagogický kolektív,
– vysoká odbornosť pedagogických pracovníkov,
– aktívne zapájanie sa do projektov,

– úspešnosť absolventov v prijímaní na vysoké školy.

Akreditované vzdelávacie programy ďalšieho celoživotného vzdelávania:
• Mechanik elektrotechnik – technické zabezpečenie budov
• Mechanik elektrotechnik – výrobné linky a zariadenia
• Elektromechanik spotrebnej techniky

CISCO Networking Academy – certifikovaný celosvetový e-lerningový výučbový program v oblasti systému počítačových sietí
Projekt OMEGA – akreditovaný medzinárodný výučný list platný vo všetkých štátoch Európskej únie (podľa SEDOC 2 a SEDOC 3)
Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
Podpora výučby systémom e-lerningu
Výučba pomocou multimediálnych výučbových programov
Pokrytie budovy školy voľne prístupným bezdrôtovým internetom (WIFI)
Široká škála špecializovaných odborných laboratórií
Projekty pre pobyty študentov v zahraničí
Záujmové krúžky
On-line informačný systém klasifikácie
Ubytovanie pre mimobratislavských žiakov
Plnohodnotné stravovanie žiakov – jedáleň
Školský bufet
Automaty na nápoje
Široké športové aktivity
Tenisové kurty
Špičková posilňovňa
Florbalové ihrisko
Tuzemské exkurzie a výlety

Stravovanie žiakov: Žiaci majú k dispozícii školskú jedáleň, kde sú zabezpečené obedy.

Raňajky, večere pre ubytovaných žiakov sú zabezpečené v blízkej SOŠ HSaO Na Pántoch 9, Bratislava.

Ubytovanie žiakov: V domove mládeže SOŠHSaO Na Pántoch 9, ktorá je v tesnej blízkosti našej školy.
Vybavenie školy: Odborné učebne, špecializované jednoúčelové a multimediálne laboratóriá teoretickej výučby, laboratóriá pre praktický výcvik, dataprojektory a interaktívne tabule, laboratóriá výpočtovej techniky, laboratórium CISCO Netvorking Academy, laboratóriá pre merania silnoprúdej a slaboprúdej elektrotechniky – Degem, audiovizuálne laboratórium, laboratórium 3D techniky, sieťové a mechanické laboratóriá atď. škola je pokrytá vysokorýchlostnou metalickou počítačovou sieťou pripojenou na internet a paralelne i WIFI sieťovým signálom spojeným s internetom .
Učebne praktického vyučovania sú vybavené potrebnou technikou a zariadeniami pre vzdelávanie vo všetkých odboroch a profiláciách, ktoré škola vyučuje.
Ďalšie informácie: Dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu je aj projektová činnosť.
Výstupy z týchto projektov prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Škola bola a je zapojená do nasledovných domácich a zahraničných projektov:
• „Slnko a Dunaj“ (Comenius), zameraný na využitie obnoviteľných zdrojov energie a založený na spolupráci škôl obdobného zamerania podunajských krajín.
• Centrá odborného vzdelávania a informácií (ESF)
• Modernizácia študijného odboru mechanik elektrotechnik v spolupráci s Volkswagen Slovakia, a.s. (ESF)
• Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách.
V spolupráci s BPI Viedeň realizovaný projekt cezhraničnej spolupráce :
• Inovačné impulzy pre duálne odborné vzdelávanie

Škola spolupracuje so Strednou školou slaboproudej elektrotechniky v Prahe:
• Štúdium bez hraníc (2010 – 2011).
• Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci – MOBILITY (2012 – 2014).

Cieľom tejto spolupráce je:
• Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov a skúseností.
• Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú).
• Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií).
• Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu.
V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom realizujeme projekt:
• Otvorená škola – oblasť športu

Škola je zapojená do medzinárodného projektu OMEGA+ s gesciou Kenteq – Holandsko.

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu – žiaci, rodičia, firmy.
Škola aktívne spolupracuje s cca 50 firmami, ktoré sú orientované na elektrotechniku, výpočtovú techniku, počítačové siete a automatizačnú techniku . Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného rozvoja. Po absolvovaní štúdia väčšina firiem našich žiakov aj zamestnáva.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2683H11
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov 15 /
2683H12
Elektromechanik – automatizačná technika
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2683H15
Elektromechanik – úžitková technika
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2015-2016 4 roky Ústná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2683H11
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 3
2683H12
Elektromechanik – automatizačná technika
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2683H15
Elektromechanik – úžitková technika
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2675K03
Elektrotechnika – elektronické zariadenia
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 12 /
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /