Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Sídlo školy: Okružná 61, Rimavská Sobota, 97901
Telefónne číslo (1): 047/5621527
Emailová adresa: spojenaskola.rs@gmail.com
Internetová adresa: http://www.sostap.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Automat na nápoje
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Školský bufet
 • Lyžiarske kurzy
 • Športový výcvikový kurz
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 14,8% (73), chlapcov 85,2% (419)
Charakteristika školy: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska vznikla pretransformovaním Spojenej školy s dvoma organizačnými zložkami:Stredná odborná škola a Stredná odborná škola technicka 1.septembra 2014. Naša škola je stredná odborná škola s regionálnou pôsobnosťou. Pripravuje mladých ľudí z regiónu Gemer – Malohont na povolanie a odborné činnosti pre strojársky, elektrotechnický, automobilový, potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo. Zabezpečuje teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie pre svoje študijné a učebné odbory. Umožňuje žiakom končiacim v učebných odboroch študovať v nadstavbových odboroch. Vyučovacím jazykom školy je slovenský a maďarský jazyk. Súčasťou školy je školský internát a školská jedáleň.
Medzinárodná spolupráca: Škola spolupracuje s výchovno-vzdelávacími zariadeniami podobného typu najmä v krajinách, kde naši žiaci nemajú výraznejšiu jazykovú bariéru. Dlhodobo spolupracuje so Strednou odbornou školou v Pécsvárade v Maďarsku. Spolupráca spočíva v každoročnej organizácii výmennej odbornej praxe, ktoré absolvujú žiaci obidvoch škôl na svojej družobnej škole. Rozvinula sa aj spolupráca so školou Szemere Bertalan Szakképző és művészeti középiskola v Miskolci v Maďarsku. V rámci spolupráce sa posilňuje a skvalitňuje odborná príprava žiakov, podieľame sa na spoločných projektoch, nadväzujeme kontakty v rámci kariérového rastu. Žiaci aj zamestnanci školy sa zapájajú do medzinárodných výmenných projektov pre žiakov z rozličných odborov – výmenná stáž žiakov v učebnom odbore autoopravár v Budapešti, medzinárodný projekt v spolupráci so strednou školou v Székesfehérvári v Maďarsku.
Škola poskytuje pre svojich žiakov aj možnosť zúčastniť sa praxe v zahraničí, dobrá je spolupráca s poskytovateľmi v Budapešti v rámci projektu Erazmus+, kde sa naši žiaci zúčastňujú praxe v odboroch autoopravár, cukrár, elektrotechnik, mechanik počítačových sietí i technika a prevádzka dopravy.
Stravovanie žiakov: Stravovanie je zabezpečené vo vlastnej školskej jedálni.
Ubytovanie žiakov: Možnosť ubytovania na školskom internáte, ktorý je súčasťou školy
Vybavenie školy: Materiálno-technická vybavenosť školy je na dobrej úrovni. Vyučovanie v škole sa uskutočňuje v odborných učebniach – strojárstva, autoopravárstva, elektrotechniky, autoškoly, mechanizácie, chemickým laboratóriom, 3 učebňami výpočtovej techniky, 6 učebňami cudzích jazykov, 3 učebňami pre slovenský jazyk, učebňou pre humanitné predmety a prírodovedné predmety, 2 odbornými učebňami pre odborné predmety ekonomické, OU pre matematiku a fyziku. Na športové účely môžu žiaci využívať telocvičňu, gymnastickú sálu, posilňovňu, sálu na stolný tenis, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom. Praktické vyučovanie žiakov prebieha v 4 autoopravárskych dielňach ( diagnostika, kontrola bŕzd a tlmičov, klampiarska dielňa, striekací box ), 5 elektrotechnických dielňach, laboratóriu na elektrotechnické merania, kováčskej dielni, zváračskej dielni, stolárskej dielni, dielňach na ručné obrábanie kovov. Potravinárske odbory využívajú cukrárske dielne, pekársku dielňu a učebňu pre mäsiarov.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2015-2016 4 roky Písomná skúška, Talentová skúška Denné Chlapcov 15 /
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov 30 /
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 20 /
6405K00
Pracovník marketingu
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 /
2487H01
Autoopravár – mechanik
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov 30 /
2487H01
Autoopravár – mechanik
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov 30 /
2964H00
Cukrár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2964H00
Cukrár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 /
2955H00
Mäsiar, lahôdkár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
4524H00
Agromechanizátor, opravár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov 10 /
6449F00
Technické služby v autoservise
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
3161F00
Praktická žena
2015-2016 2 roky Nie Denné Dievčatá 30 /