Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST

Sídlo školy: Riazanská 75, Bratislava – Nové Mesto, 83103
Telefónne číslo (1): 02 43420980
Telefónne číslo (2): 0911 838 909
Emailové adresy: skolahost@stonline.sk
zzabak@skolahost.sk
Internetová adresa: http://www.skolahost.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Súkromná stredná odborná škola HOST, s.r.o., Bárdošova 12, 831 01 Bratislava
Typ školy: Súkromná škola

Typ školy: Súkromná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Absolventsky certifikat IES
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvenie
 • Lyžiarske kurzy
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Prijímacie skúšky nanečisto
 • Splátkový kalendár školného
 • Školský bufet
 • Športový výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Záujmové krúžky/kluby
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 62,7% (84), chlapcov 37,3% (50)
Stravovanie žiakov: Školská jedáleň
Žiaci sa stravujú v jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školy.
Bufet rýchleho občerstvenia v areáli školy
Ubytovanie žiakov: Škola zabezpečuje ubytovanie:
– dievčatá, ŠD Trnavská – štyri zastávky električky
– chlapci, ŠD SOŠ spojov a telekomunikácií , Krasňany – tri zastávky ekektričky
– ŠD Pekná cesta, Krasňany
Vybavenie školy: Vyšší štandard strednej odbornej školy
A) posledné hodnotenie ŠŠI: „úroveň vzdelávacieho procesu lepšia ako celoslovenský priemer
B) odborné učebne:
– TPP – technológia prípravy pokrmov – študijný odbor hotelová akadémia (hotelový a gastronomický manažment)
– TEO, technika obsluhy – študijný odbor hotelová akadémia
– 3 učebne informatiky – z toho: dve pre vyučbu Informatiky, informačných a komunikačných systémov a informačných technológií, jedna pre výučbu jazykov
– 3 učebne interaktívneho vyučovania
– 3 jazykové učebne (prvý jazyk -anglický jazyk, druhý jazyk – španielsky jazyk, tretí jazyk – nemecký jazyk)
– roku 2015 budova škola prešla komplexnou rekonštrukciou: nové plastové okná, zateplenie, interierové osvetlenie
Ďalšie informácie: Školský vzdelávací program: Manažment cestovného ruchu, hotelierstva a informačných technológií
Študijné odbory (nosné):
– Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu
– Manažment cestovného ruchu
– Hotelová akadémia
– Škola podnikania
– Cestovný ruch
Krátkodobé kurzy:
– Podnikanie v cestovnom ruchu
– Sprievodca cest

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6336M00
Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu
2014-2015 4 roky Písomná skúška, Ústná skúška Externé Chlapcov, dievčatá 20 / 3
6323M01
Hotelová akadémia – hotelový manažment
2014-2015 5 rokov Písomná skúška, Ústná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 4
6336M00
Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu
2014-2015 4 roky Písomná skúška, Ústná skúška Externé Chlapcov, dievčatá 15 / 7
6323M01
Hotelová akadémia – hotelový manažment
2014-2015 1 rok Iná/ďalšia skúška Externé Chlapcov, dievčatá 10 / 4
6324M00
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2014-2015 4 roky Písomná skúška, Ústná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 4
6324M00
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2014-2015 4 roky Písomná skúška, Ústná skúška Externé Chlapcov, dievčatá 10 / 2