Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy Zvolen

Sídlo školy: J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
Telefónne číslo (1): 0905618850
Emailová adresa: info@pinkharmony.sk
Internetová adresa: http://www.pinkharmony.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola
Dni otvorených dverí:
19.10.2018 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 7.12.2018 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 1. 2.2019 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Stravovanie žiakov: Stravovanie (obedy) škola zabezpečuje.
Ubytovanie žiakov: Škola zabezpečuje ubytovanie v internátoch v meste.
Vybavenie školy: Škola zabezpečuje aj bazém, saunu a posilňovňu.
Ďalšie informácie: V škole pôsobí zmiešaný spevácky zbor a kapela.

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Lokálna CISCO akadémia
 • Lyžiarske kurzy
 • Automat na občerstvenie
 • Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Športový výcvikový kurz
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • On-line informačný systém dochádzky
 • Prijímacie skúšky nanečisto
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Zaistenie autoškoly
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 5,4% (10), chlapcov 94,6% (174)
Stravovanie žiakov: Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni Gymnázia na Vazovovej 6 v Bratislave.
Ubytovanie žiakov: Internát inej školy
Vybavenie školy: Teoretické vyučovanie:
Teoretické vyučovanie prebieha v 8 klasických triedach, telocvični, posilňovni, v kaplnke a 10 odborných multimediálnych počítačových učebniach. Jedna z odborných učební slúži prevažne na vyučovanie odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií. Je v nej vytvorených 18 pracovných miest pre žiakov a jedno pre učiteľa. Druhá odborná učebňa má 18 pracovných miest a slúži aj na vyučovanie predmetov matematika a slovenský jazyk. Telocvičňa je vybavená športovým náradím ako sú posilňovacie stroje, rebriny, stolný tenis, basketbalový kôš, lopty, švihadlá, florbalová súprava, bedminton, petang, atď. Žiaci cvičia v prípade priaznivého počasia aj na školskom dvore na Vazovovej 12. Kaplnka je využívaná počas hodín katolíckeho náboženstva.
Zborovňa je spoločná pre všetkých učiteľov, ktorí majú k dispozícii 4 pracovné PC miesta, tlačiareň a skener. V budove teoretického vyučovania na Vazovovej 12 je aj kancelária riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie a sekretariát. Tieto miestnosti sú vybavené PC, tlačiarňami a telefonickým pripojením, na sekretariáte sa nachádza kopírovacie zariadenie, ktoré môžu využívať všetci zamestnanci školy. Školská psychologička má samostatnú miestnosť s PC a tlačiarňou.
Počas vyučovania učitelia využívajú IKT techniku ako sú notebooky, projektory, plátna, meotáry, CD prehrávače. Všetky miestnosti teoretického vyučovania majú pokrytie internetom.
Praktické vyučovanie sa realizuje v dvoch budovách a to:
Odborný výcvik prvých ročníkoch sa vykonáva v troch odborných učebniach v priestore Vazovovej 12. Odborné učebne prvých ročníkov sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov. V každej odbornej učebni je 12 pracovných miest pre žiakov. Odborný výcvik, odborná prax pre prvé až tretie ročníky prebieha v deviatich odborných učebniach – vchod z Radlinského 28. V každej odbornej učebni je vytvorených desať pracovných miest pre žiakov. Odborné učebne sú vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, ktoré súvisia s plnením učebných osnov. V každej odbornej učebni je telefonické spojenie. Odborné učebne sú vybavené výpočtovou technikou a zároveň sú zasieťované a pripojené na Internet. Tu možno pripomenúť modernizáciu prístrojového zariadenia, čo v súčasnosti realizujeme v rámci finančných možností. Zborovňa je spoločná pre všetkých majstrov odbornej výchovy.
Ďalšie informácie: Škola má vlastnú modernú posilňovňu.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30
3447K00
Grafik digitálnych médií
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2016-2017 4 roky Nie Diaľkové Chlapcov, dievčatá 10 / 10
3447K00
Grafik digitálnych médií
2015-2016 4 roky Nie Diaľkové Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2683H15
Elektromechanik – úžitková technika
2016-2017 3 roky Nie Diaľkové Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2675F03
Elektrotechnika – elektronické zariadenia
2016-2017 2 roky Nie Diaľkové Chlapcov, dievčatá 10 / 10