Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

Sídlo školy: Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica, 96917
Telefónne číslo (1): 045/6920592
Telefónne číslo (2): 045/6920593
Emailová adresa: schranka@gymbs.sk
Internetová adresa: http://www.gymbs.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Stravovanie žiakov: Stravovanie žiakov j(obedy) je zabezpečené v jedálni Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Gymnázia A. Kmeťa.
Ubytovanie žiakov: Žiaci zo vzdialenejších oblastí majú možnosť ubytovať sa v internáte SOLŠ ( 20 min.), alebo Strednej spojenej školy (pri škole).
Vybavenie školy: Personálne zabezpečenie

Na škole v súčasnosti pôsobí 22 pedagogických zamestnancov, 5 nepedagogických zamestnancov a traja lektori anglického jazyka z USA, Veľkej británie a Kolumbie.

Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

V súčasnej dobe škola sídli v dvoch chodbou prepojených budovách, z ktorých jedna je majetkom VÚC Banská Bystrica a druhá je majetkom Rímsko-katolíckej cirkvi. Gymnázium Andreja Kmeťa v nej má prenajatú časť priestorov, ktoré predstavujú fyzikálne laboratórium a 6 učební. Táto budova nie je zateplená a je preto energeticky náročná.
V budove samotného gymnázia, ktorá je majetkom BBSK, sú umiestnené ďalšie učebne, kancelárske priestory, riaditeľstvo školy, zborovňa, kabinety, jazykové laboratórium, chemické laboratórium, 2 poloodborné učebne chémie a biológie, 2 učebne slúžiace na výučbu IKT, gymnastický telocvičný priestor a šatne.
Počet učební je pre súčasný stav študentov dostačujúci. Pri predpokladanom náraste počtu tried bude potrebné uvažovať o možnosti získania ďalších vhodných priestorov.
Priestory a vybavenie laboratórií plne vyhovujú potrebám gymnaziálneho štúdia. Na hodinách laboratórnych cvičení z fyziky, chémie a biológie študenti pracujú v dvoch moderných laboratóriách, kde je k dispozícii okrem bežných aj trinokulárny mikroskop s možnosťou snímať prácu kamerovým systémom, dva veľké hvezdárske ďalekohľady a pod.
Vybavenie školy počítačovou technikou je na dostatočnej úrovni, študenti majú neobmedzený prístup k využívaniu internetu. Škola má k dispozícii 2 polyfunkčné učebne vybavené audiovizuálnou technikou, ktoré slúžia na zavádzanie nových foriem výučby vo všetkých predmetoch. V marci 2007 škola dostala ako dar od vlády Taiwanskej republiky 16 osobných počítačov, interaktívnu tabuľu a bezdrôtové pripojenie k sieti. Uvedená technika tvorí základ jazykového laboratória.
V súčasnosti škola realizuje projekt ESF, ktorý umožní doplniť a renovovať počítačovú techniku a zároveň zabezpečí preškolenie pedagógov na jej využitie pri vyučovaní.
Súčasťou školského areálu sú dve tenisové ihriská a parková plocha.
Škola je rozpočtovou organizáciou, ktorá nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

Ďalšie informácie: Študijné odbory/ počet žiakov:
– štvorročný študijný odbor 7902 J 00 gymnázium – 4 triedy / 68žiakov
– päťročný študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium sekcia slovensko-anglická – 8 tried / 206 žiakov

Charakteristika školy:

História – prehľadne, hlavné medzníky

Gymnázium A. Kmeťa je stredná všeobecno-vzdelávacia škola, ktorá sa nachádza v historickom banskom meste Banská Štiavnica a má skôr vidiecky charakter. Približne polovicu jej študentov tvoria žiaci, dochádzajúci z okolitých obcí a miest, vzdialených od 10 až 50 km. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu a dobré meno školy nie sú výnimkou ani študenti zo vzdialenejších regiónov Slovenska. Tieto skutočnosti zakladajú dôležité východiská pri formovaní a profilácii školy, hlavnou úlohou ktorej je vybaviť študentov čo najflexibilnejšími kompetenciami a zručnosťami tak, aby sme v žiadnom smere nelimitovali ich výber ďalšieho vysokoškolského štúdia a to aj v zahraničí.
Škola v terajšej podobe vznikla v septembri roku 1979, ale jej korene a tradície siahajú až do obdobia stredoveku, keď v Banskej Štiavnici založili prvú strednú školu piaristi. Od vtedy prešla škola mnohými zmenami a menila svoju tvár v súlade s historickými podmienkami. Medzi jej slávnych študentov a absolventov patrili také osobnosti ako Ondrej Radlinský, Emil Boleslav Lukáč, Jaroslav Augusta, Martin Hatala, Július Pántik, Anton Hykisch, sestry Vašáryové. Najväčší rozkvet dosiahlo banskoštiavnické gymnázium v 70tych až 90tych rokoch 20. storočia, keď mala škola celoslovenský význam a pripravovala študentov na štúdium v zahraničí.
V roku 1999 bol škole prinavrátený čestný názov Gymnázium A. Kmeťa a v tom istom roku bola zaradená do medzinárodnej siete Škôl UNESCO.
V školskom roku 2010/11 škola otvorila v dvoch triedach bilingválnu formu štúdia, zameranú na anglický jazyk, čím chce nadviazať na svoju predchodkyňu – jazykovú prípravku.

Prednosti školy – úspechy školy, žiakov, projekty, medzinárodná spolupráca, súťaže, produktívne práce, služby verejnosti a pod.

Študenti Gymnázia A. Kmeťa tradične dosahujú vynikajúce úspechy v predmetových súťažiach a olympiádach, napr. v školskom roku 2009/10 naši študenti obsadili v celoslovenských kolách jazykových olympiád 1. miesto v RUJ, 2. miesto v ANJ a 5. miesto v NEJ, 1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády. V školskom roku 2010/11 bola žiačka Nina Hricová ocenená cenou Gorazda za 1. miesto v medzinárodnej vedeckej súťaži, Daniela Chytilová získala 1. miesto v celoslovenskom kole olympiády v RUJ, na popredných miestach sa žiaci našej školy umiestňujú v krajských kolách predmetových olympiád a súťaží. Významné úspechy dosahujú študenti tiež v súťažiach a projektoch zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia (Môj projekt pre región, Mladí reportéri).
Škola sa tradične zapája do projektov v rámci programu COMENIUS a participačných projektov UNESCO, rozvíja bohatú medzinárodnú spoluprácu zameranú najmä na problematiku životného prostredia, histórie a etnografie, ale aj na oblasť kultúry a športu. V tomto školskom roku škola participuje na projekte Comenius – partnerstvá škôl „ Šport v rôznych jeho podobách“, kde partneri sú z Portugalska, Španielska, Poľska a Francúzska. V rámci projektu Škola UNESCO sa škola na jar 2013 zúčastnila medzinárodnej prezentácie enviro-projektov v ruskom meste Chanti-Mantijsk.
Nadanie a talent môžu žiaci rozvíjať aj v početných krúžkoch a iných voľnočasových aktivitách. Tradičnými sú športové a relaxačné pobyty, poznávacie zájazdy, výmenné medzinárodné návštevy a pod.
Víze školy do budúcnosti

Škola chce naďalej rozvíjať tradície kvalitného gymnaziálneho vzdelania s cieľom prípravy študentov na vysoké školy všetkých zameraní doma i v zahraničí.
Prvoradým cieľom školy naďalej ostáva v plnom rozsahu vybaviť absolventa zručnosťami a kompetenciami, ktoré potrebuje pre svoj život a prácu v novovznikajúcej informačnej spoločnosti. Vychádzajúc z odporúčania Európskeho Parlamentu si naša škola ako základné stanovuje tieto kompetencie:
– komunikácia v materinskom a cudzom jazyku
– digitálna zručnosť
– matematická zručnosť a základné zručnosti v oblasti vedy a technológie
– medziľudské, medzikultúrne, spoločenské a občianske zručnosti
– učenie sa ako sa učiť
– kultúrna vnímavosť